Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyresnysis specialistasMOKESČIŲ IR ATLIEKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBINĖ CHARTAKTERISTIKAMokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 9.II. PASKIRTISSkyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) veiklos teritorijoje vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę atliekų tvarkymo ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius srityje. III. VEIKLOS SRITISŠias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veikos srityje - valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUIValstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo ir mokesčių už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius reikalavimus;6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros ar geografijos, ar gamtos mokslų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerija) išsilavinimą;6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;6.5. mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, naudotis internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programomis;6.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOSŠias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. kontroliuoja atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius teisės aktų įgyvendinimą regione;7.2. kontroliuoja, ar savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos, fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai vykdo atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;7.3. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų;7.4. teikia pasiūlymus bei pastabas dėl Taršos leidimų ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo, panaikinimo, kai įrenginio eksploatavimui reikia turėti leidimą, susijusį su atliekų tvarkymu, apdorojimu ir laikymu;7.5. kontroliuoja, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;7.6. vykdo valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę aplinkosauginių mokesčių srityje: tikrina, ar teisingai apskaičiuotas ir deklaruotas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, mokestis už valstybinius gamtos išteklius;7.7. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma sunaudoto kuro, teršalų išmetimo (išleidimo) į aplinką, pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, apmokestinamųjų gaminių ir gamtos išteklių naudojimo apskaita;7.8. vykdo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reikalavimų vykdymo kontrolę;7.9. nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktas rašytines pastabas bei jas pagrindžiančius dokumentus dėl patikrinimo akto, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo;7.10. teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria administracines baudas, taiko kitas administracinio poveikio priemones, surašo privalomuosius nurodymus dėl aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimų vykdymo;7.11. vykdo administracinių nusižengimų bylų registravimą bei tvarkymą, suveda duomenis į aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos (AAKIS) ir Administracinių nusižengimų registro (ANR) duomenų bazes;7.12. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su atliekų tvarkymu, teikia pastabas bei pasiūlymus;7.13. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių asmenų veiklos sustabdymo ar apribojimų, jeigu pažeidžiami aplinkos apsaugos įstatymai;7.14. analizuoja regiono aplinkos apsaugos būklę atliekų ir mokesčių srityje, apibendrina duomenis, rengia suvestines bei ataskaitas;7.15. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir pagal kompetenciją teikia informaciją suinteresuotiems asmenims;7.16. konsultuoja ūkio subjektus atliekų tvarkymo klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus;7.17. vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme numatytas funkcijas bei kitus pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMASVyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 600 € iki mokesčių išskaitymo / apie 474 € "į rankas"
Įmonė: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Utena
Kreiptis: Metalo g. 11, (8389)68783, renata.vijeikiene@urd.am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2017.01.11
Galioja iki: 2017.01.29Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Rekvizitai apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Skundailt.com apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Verslo žinios apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
118 apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
KurRasti apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas