Vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistaspriedas
PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-11 įsakymu Nr.A2-80

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vaiko globą (rūpybą) ir vykdyti jos priežiūrą, teisės aktų nustatyta tvarka ginti vaiko teises globėjų (rūpintojų) šeimose, šeimynose, socialinės globos įstaigose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vaiko teisių apsaugos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar socialinio darbo krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, administracinių teisės pažeidimų kodeksų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus tarptautinės ir nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
6.4. mokėti rengti teisės aktų projektus, išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas:
7.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo šeimose, šeimynose, socialinės globos įstaigose;
7.2. tiria gautus piliečių ar globojamų (rūpinamų) vaikų skundus dėl pažeistų vaikų teisių globėjų ( rūpintojų) šeimose, šeimynose, socialinės globos įstaigose;
7.3. nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), ir organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą;
7.4. organizuoja ir koordinuoja, teisės aktų nustatyta tvarka, asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) pasirengimą ir kartu su atestuotu socialiniu darbuotoju parenka likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį;
7.5. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir konsultuoja socialinės globos įstaigos socialinį darbuotoją sudarant individualų socialinės globos planą;
7.6. prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir socialinės globos įstaigose;
7.7. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, panaikinimo, globėjo (rūpintojo) keitimo;
7.8. atlieka laikinosios globos (rūpybos) peržiūras;
7.9. sudaro ir nuolat papildo vaiko laikinosios (nuolatinės) globos bylą;
7.10. registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie globojamus (rūpinamus) vaikus;
7.11. teikia savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas;
7.12. persiunčia, teisės aktų nustatyta tvarka, Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas;
7.13. tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymu atvejų apskaitą;
7.14. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus globėjui (rūpintojui) teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. pagal savo kompetenciją konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis vaiko teisių apsaugos klausimais;
7.16. nagrinėja gyventojų prašymus dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ir teikia išvadą apie asmens tinkamumą priimti vaiką;
7.17. rengia dokumentus, pagrindžiančius Skyriaus duodamą sutikimą, kad rūpinamas vaikas, sulaukęs 16 metų, gyventų skyrium nuo rūpintojo;
7.18. tvarko savo veiklos srities archyvą;
7.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų skyriui nustatytas funkcijas ir pareigas;
7.20. vedėjo pavedimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jo ligos, komandiruotės, atostogų metu;
7.21. vykdo kitus su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
7.22. mobilizacijos ir karo atveju veikia pagal skyriaus nuostatus ir vykdo savivaldybės mobilizacijos štabo viršininko nurodymus;
7.23. vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Rengė
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Violeta Lukoševičienė
Atlyginimas: 670 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Savanorių g. 29a, (8445)51015, 51019, daiva.sleiniute@kretinga.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2017.01.11
Galioja iki: 2017.01.29Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
118 apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Kretingos rajono savivaldybės administracija