Komunalinio ūkio skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 5 d.

įsakymu Nr. DV-28

ŪKIO DEPARTAMENTO KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros, remonto, statybos, plėtros ūkio politiką bei šių funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - valstybės tarnyboje, susijusioje su savivaldybės infrastruktūros vystymo bei priežiūros klausimų įgyvendinimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą Technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais kelių statybą bei priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;

6.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, ,,Internet Explorer", ,,Microsoft Outlook" arba ,,Microsoft Outlook Express" programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant savivaldybės pastatų, kelių ūkio, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros, remonto, statybos vystymo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja pastatų, gatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimą, tvarkymą, priežiūrą, remontą, statybą, planuoja jų perspektyvinį vystymą;

7.3. derina ir tikrina objekto statybos, kapitalinio remonto techninę sąmatinę dokumentaciją, atlieka techninę priežiūrą. Rengia savivaldybės remontuojamų objektų sąmatas;

7.4. rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo darbo veiklos klausimais;

7.5. įvertina pastatų, gatvių, šaligatvių ir bendro naudojimo plotų svarbą ir būklę. Surašo defektinius aktus;

7.6. atstovauja administraciją pagal savo kompetenciją, sprendžiant pastatų statybos ir remonto, kelių tiesimo, priežiūros, remonto, bendro naudojimo plotų planavimo klausimus;

7.7. rengia Savivaldybės pastatų statybos ir remonto, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, pertvarkymo ir atnaujinimo projektavimo užduotis, specialiąsias technines sąlygas, paraiškas;

7.8. inicijuoja ir rengia naujai statomų ir pertvarkomų Savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, kontroliuoja jų vykdymą ir įgyvendinimą;

7.9. atstovauja administraciją, kaip užsakovas statomuose, remontuojamuose pastatuose ir komunalinės paskirties objektuose;

7.10. organizuoja Savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, priežiūrą ir kontrolę bei tikrina techninę būklę;

7.11. nagrinėja gyventojų ir organizacijų prašymus, ištiria problemas, nurodytas prašymuose, rengia atsakymus, priima ir konsultuoja interesantus jiems rūpimais klausimais;

7.12. rengia ataskaitas apie Savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, bei kitais darbo veiklos klausimais;

7.13. tikrina, kontroliuoja rangovo atliktų darbų kiekį, kokybę pagal priėmimo aktą, projektinę sąmatinę dokumentaciją, technines normas ir taisykles;

7.14. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, organizuoja dokumentų sisteminimą ir bylų perdavimą įforminimui ir saugojimui;

7.15. tikrina ir sistemina atliktų pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, statybos ir montavimo darbų aktus;

7.16. atlieka Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavedimu ir kitas funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 600 € iki mokesčių išskaitymo / apie 474 € "į rankas"
Įmonė: Marijampolės savivaldybės administracija
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: J. Basanavičiaus a. 1, 834390011, mms@marijampole.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2017.01.11
Galioja iki: 2017.01.29Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Marijampolės savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Marijampolės savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Marijampolės savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Marijampolės savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Marijampolės savivaldybės administracija
118 apie Marijampolės savivaldybės administracija
KurRasti apie Marijampolės savivaldybės administracija