Ūkvedys

Pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja sudarant tinkamas darbo sąlygas Struktūrinio padalinio darbuotojams nustatytoms funkcijoms vykdyti;
2. yra materialiai atsakingas už jam patikėtas materialines vertybes ir vykdo šių vertybių išdavimą, priėmimą, apskaitą Struktūrinio padalinio darbuotojams ir susidėvėjus organizuoja jų nurašymą ir likvidavimą;
3. teikia dokumentus, patvirtinančius materialinių vertybių įsigijimą, Finansų skyriui, organizuoja materialinių vertybių paskirstymą Struktūrinio padalinio darbuotojams, vykdo tikslingą jų panaudojimą;
4. nustatyta tvarka teikia Finasų skyriui siūlymus dėl Struktūriniame padalinyje esančio, netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialinio turto nurašymo;
5. vykdo Struktūrinio padalinio statinių priežiūrą, kontroliuoja jų būklę, teikia siūlymus ŪP vedėjui dėl jų būklės ir remonto poreikio;
6. teikia ŪP vyriausiajam specialistui, atsakingam už elektros, vandens ir šilumos ūkį, duomenis apie Struktūrinio padalinio statinių elektros, vandens ir šilumos kiekvieno mėnesio sąnaudas, rūpinasi inžinerinių tinklų, įrengimų priežiūra, aptarnavimu ir remontu;
7. esant tarnybiniam būtinumui, vairuoja priskirtas tarnybines transporto priemones;
8. vykdo Struktūrinio padalinio policijos ekipuotės, uniforminės aprangos išdavimą;
9. organizuoja, vykdo ir kontroliuoja Struktūrinio padalinio esamų patalpų, teritorijos priežiūrą ir valymą;
10. vykdo ir prižiūri Struktūrinio padalinio patalpose ir teritorijoje laikymąsi darbų ir priešgaisrinės saugos bei sanitarinių – higienos normų reikalavimams;
11. savarankiškai atlieka smulkius Struktūrinio padalinio pastatų ir jų statybinių konstrukcijų remonto darbus (dažymo, stiklinimo, paruošimo dažymui sienų ir lubų paviršių valymo, gruntavimo, šlifavimo, tinkavimo, lakavimo ir kt.), inžinerinių sistemų (keičia čiaupus, maišytuvus, vandens ventilius ir santechnikos įrangą), inventoriaus priežiūros darbus (remontuoja duris, langus, keičia spynas, remontuoja sulūžusius baldus ir montuoja medinius stelažus) ir kitų priemonių remonto darbus;
12. su transporto priemone, rankiniu būdu neša ar vežimėliuose veža, gabena, pakrauna, iškrauna krovinius;
13. Kauno AVPK AS vedėjo pavedimu vykdo kito poskyrio ūkvedžio funkcijas jam nesant;
14. vykdo kitus su ūkvedžio funkcijomis susijusius Kauno AVPK AS vedėjo, ŪP vedėjo, Struktūrinio padalinio viršininko pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis ir vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
16. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Kauno AVPK AS vedėjo pavedimus.

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį organizuojant ūkinę veiklą ir (ar) vykdant viešuosius pirkimus;
3. būti susipažinusiam su teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą, ūkinę įstaigų veiklą, turto valdymą ir priežiūrą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, mokėti juos pritaikyti savo darbe;
4. būti susipažinusiam su teisiniais dokumentais bei norminiais aktais priešgaisrinės saugos ir darbo saugos klausimais;
5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6. gebėti savarankiškai atlikti pavestas užduotis, apibendrinti iškylančias problemas ir sugebėti rasti jų sprendimo būdus;
7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € iki mokesčių išskaitymo / apie 418 € "į rankas"
Įmonė: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 91, 8 37 303141, alvija.naurone@policija.lt
Paskelbta: 2017.10.12
Galioja iki: 2017.10.30

Atsiliepimai, skundai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rekvizitai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skundailt.com apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Verslo žinios apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
118 apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
KurRasti apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas