Strateginių pokyčių grupės projekto vadovas2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO "VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS" PRIEMONĖS NR. 10.1.1-ESFA-V-912 "NACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS" LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO "PASIRENGIMAS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VIEŠAJAME SEKTORIUJE KONSOLIDAVIMUI"

PROJEKTO VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖ

Projekto vadovo (toliau - darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.Pareigybės lygis - A2.Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Vyriausiajam projekto vadovui.

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacijos sisteminimo ir analizės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės kanceliarijos darbą;

4.4. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

4.5. išmanyti projektinio valdymo principus;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.8. turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti dirbti komandoje;

4.9. gebėti bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis;

4.10. išmanyti viešųjų reikalų (angl. public affairs) valdymą;

4.11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

III ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vykdo Projekto 3 veiklos tarpinių rezultatų ir įgyvendinimo stebėseną;

5.2. renka ir sistemina Projekto 3 veiklos atskirų dalių įgyvendinimo rezultatus;

5.3. vertina Projekto 3 veiklos atskirų dalių įgyvendinimo rezultatų integralumo galimybes ir teikia siūlymus dėl šių rezultatų veiksmingos integracijos;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant atskirų funkcijų konsolidavimo detalių planų projektus;

5.5. teikia susistemintą informaciją apie Projekto 3 veiklos įgyvendinimo tarpinius rezultatus projektą administruojantiems darbuotojams.

5.6. pagal kompetenciją vertina rizikas dėl įgyvendinimų veiklų ir teikia siūlymus joms mažinti;

5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis su Projekto 3 veiklos įgyvendinimu susijusiomis trečiosiomis šalimis;

5.8. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, Vyriausiojo projekto vadovo pavedimus ir nurodymus, susijusius su Projekto 3 veiklos įgyvendinimu.


Įmonė: Vyriausybės kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663700,866842396,870663972, brigita.miceviciene@lrv.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Vyriausybės kanceliarija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Vyriausybės kanceliarija
  Rekvizitai apie Vyriausybės kanceliarija
  Skundailt.com apie Vyriausybės kanceliarija
  Verslo žinios apie Vyriausybės kanceliarija
  118 apie Vyriausybės kanceliarija
  KurRasti apie Vyriausybės kanceliarija