Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. BV-123

VEIKLOS PLANAVIMO IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - 2.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kokybiškai ir laiku vykdyti jam pavestas ryšių su visuomene funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis - ryšiai su visuomene.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimas socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir
informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ir žiniasklaidos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais priskirtą veiklą;
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).
6.6. Sugebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje.
6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų, raštų projektus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais.
7.2. Organizuoja Tarnybos viešųjų ryšių kampanijas - akcijas, spaudos konferencijas, pristatymus, informacijos pateikimą žiniasklaidai.
7.3. Informuoja visuomenę apie Tarnybos veiklą, priimamus sprendimus ir jų įgyvendinimą.
7.4. Skelbia oficialią Tarnybos informaciją ir privalomus skelbti institucijų norminius teisės aktus žiniasklaidoje.
7.5. Organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų apklausas.
7.6. Formuoja teigiamą Tarnybos įvaizdį, užmezga ir palaiko gerus ryšius su žiniasklaida.
7.7. Fiksuoja žiniasklaidoje pasirodančius netikslumus apie Tarnybos veiklą, jos priimtus dokumentus, dezinformacijas ir prireikus juos operatyviai paneigia.
7.8. Informuoja Tarnybos direktorių apie žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie Tarnybą, jos veiklą.
7.9. Dalyvauja Tarnybos posėdžiuose, kituose Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose, susitikimuose, konferencijose, renginiuose, susijusiuose su Tarnybos veikla, aktualiais visuomenei klausimais.
7.10. Rengia ir teikia medžiagą oficialiems Tarnybos puslapiams spaudoje.
7.11. Redaguoja Tarnybos darbuotojų parengtus pranešimus spaudai ir kitą informaciją, skirtą Tarnybos interneto svetainei bei oficialiems Tarnybos puslapiams spaudoje.
7.12. Konsultuoja Tarnybos vadovus, Tarnybos struktūrinius padalinius dėl Tarnybos veiklos pristatymo spaudoje, per radiją ir televiziją, kitais viešųjų ryšių klausimais.
7.13. Laiku pateikia Tarnybos interneto svetainėje informaciją, pranešimus, naujienas apie Tarnybos veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, renginius, įvykius, pasiekimus ir kt. visuomenei aktualiais klausimais.
7.14. Administruoja Tarnybos interneto svetainės naujienų ir klausimų-atsakymų modulius, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją.
7.15. Koordinuoja Tarnybos internetinėje svetainėje skelbiamos informacijos anglų kalba pateikimą, atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijoms interneto svetainėms aprašą.
7.16. Koordinuoja oficialių Tarnybos vadovybės sveikinimo kalbų, kitų proginių ir viešųjų tekstų bei pranešimų medžiagos rengimą.
7.17. Fotografuoja renginius, įvykius bei sudaro nuotraukų katalogus Tarnybos interneto svetainei, publikacijoms, socialiniams tinklams ir kt.
7.18. .Rengia pareigybės inicijuojamų paslaugų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas.
7.19. Tvarko ir teikia pareigybės kompetencijos klausimais statistinius duomenis.
7.20. Priima bei konsultuoja asmenis pareigybės kompetencijos klausimais, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
  Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
  Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
  Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
  118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
  KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba