Viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriusPATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės mero

2018 m. sausio 10 d. potvarkiu Nr. M2-3

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS YLAKIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešajai įstaigai Ylakių globos namams (toliau - įstaigai) vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Skuodo rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) meras teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Direktorius atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui, Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Inventorizacijos taisyklėmis ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą;

3.3 išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, sugebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos funkcijų vykdymą, analizę;

3.4. mokėti dirbti kompiuterio programa "Microsoft Office".

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja ir organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;

4.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, įstaigos įstatų;

4.3. atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių įstaigose bei institucijose;

4.4. nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

4.5. inicijuoja visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų svarstymą;

4.6. tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus su darbo organizavimu ir saugumu susijusius įstaigos tvarkos aprašus;

4.7. pagal kompetenciją leidžia įsakymus;

4.8. derina su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi socialinės globos kainą, nustatyta tvarka teikia tvirtinti įstaigos veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas;

4.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą;

4.10. kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą, atsiskaitymus su Savivaldybės administracija, Valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

4.11. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui, Socialinės paramos skyriui dėl socialinės globos kainos, ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugų skyrimo, ūkinės ir kitokios veiklos;

4.12. teikia informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas;

4.13. laiku vykdo įstaigos steigėjo (savininko) teises įgyvendinančios institucijos, Savivaldybės administracijos ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus;

4.14. sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl įstaigos veiklos užtikrinimo;

4.15. užtikrina įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir komunikacijų remontą, rekonstrukciją;

4.16. užtikrina priešgaisrinės apsaugos taisyklių, higienos ir saugos darbe normų laikymąsi įstaigoje;

4.17. atsako už tinkamą socialinio darbo veiklos organizavimą;

4.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

4.19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įstaigos nuostatuose nustatytas įstaigos vadovo pareigas.


Įmonė: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Miestas: Skuodas
Kreiptis: (8440)73984, alina.beniusiene@skuodas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Skuodo rajono savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
  118 apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
  KurRasti apie Skuodo rajono savivaldybės administracija