Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiPATVIRTINTA

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos

direktoriaus 2017 m. birželio 27 d.

įsakymu Nr. V1-267

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. PA-1

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas yra II pareigybės grupė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės paskirtis: užtikrinti pradinio ir pagrindinio ugdymo skyriaus paskirties ir funkcijų realizavimą, organizuojant kasdienį darbą ir planuojant jų veiklos gerinimą.

4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą;

5.4. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

5.5. mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu;

5.6. būti susipažinusiam su švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (dalininkų susirinkimo) sprendimais, Vilniaus miesto administracijos direktoriaus, Švietimo departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius ir gebėti juos taikyti praktiškai;

5.7. būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;

5.8. žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;

5.9. gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius;

5.10. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui;

5.11. mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus;

5.12. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi;

5.13. gebėti dirbti bendradarbiaujant su visais progimnazijos bendruomenės nariais;

5.14. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.15. mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją elektroniniu būdu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka šias funkcijas:

6.1. pavaduoja direktorių jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais;

6.2. koordinuoja pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus veiklą, užtikrinti veiksmingą šių skyrių bendradarbiavimą;

6.3. kartu su skyrių vedėjais rengia mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti mokyklos direktoriui;

6.4. vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;

6.5. tikrina ir derina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarką, kontroliuoja bendros mokinių pažangos ir pasiekimų informacijos fiksavimo organizavimą, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus;

6.6. kontroliuoja ugdymo pasiekimų patikrinimus;

6.7. stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą, ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;

6.8. kontroliuoja tyrimų organizavimą bei rezultatų vertinimą;

6.9. tikrina ir derina progimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemonių planus, kontroliuoja karjeros planavimo ir profesinio orientavimo progimnazijoje organizavimą;

6.10. organizuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

6.11. sudaro pamokų tvarkaraščius ir juos koreguoja;

6.12. koordinuoja metodinės tarybos veiklą;

6.13. planuoja ir organizuoja mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atestaciją;

6.14. organizuoja ir kontroliuoja mokinių priėmimą į mokyklą ir klasių komplektavimą;

6.15. kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą;

6.16. kontroliuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoja ir kontroliuoja tėvų (globėjų) informavimą apie mokinių pasiekimus;

6.17. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, reikalavimų įgyvendinimą;

6.18. tikrina ir derina administracijos, pedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus;

6.19. veda pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6.20. rengia ir derina pedagoginių darbuotojų tarifinį sąrašą;

6.21. organizuoja mokytojų budėjimą pertraukų ir renginių metu;

6.22. kontroliuoja mokytojų budėjimą savo budėjimo dienų metu;

6.23. tikrina ir derina viešinimui skirtą informaciją (spaudoje, progimnazijos interneto svetainėje ir pan.);

6.24. rengia ir derina statistinių duomenų ataskaitas ugdymo klausimais;

6.25. derina progimnazijos krizių valdymo planų projektus;

6.26. organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokymo įstaigomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu;

6.27. inspektuoja progimnazijos mokytojų veiklą, prižiūri sprendimų, nurodymų ir pavedimų vykdymą;

6.28. teikia siūlymus dėl mokinių, administracijos bei pedagoginių darbuotojų skatinimo ar drausminimo;

6.29. informuoja direktorių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka direktoriaus pavaduotojo ugdymui kompetencijos;

6.30. tobulina savo kvalifikaciją;

6.31. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus;

6.32. siūlo naujus ugdymo programų ir naujų disciplinų variantus, pasiekimų patikrinimo vertinimo kriterijus ir būdus;

6.33. atlieka iš anksto neplanuotus kontrolinius mokytojų darbo patikrinimus;

6.34. nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito mokyklos direktoriui.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:

7.1. pareigų, numatytų šiame pareigybės apraše, savalaikį ir kokybišką vykdymą;

7.2. profesinės etikos klaidas, nesklandumus darbe, nustatytų pareigų nevykdymą;

7.3. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi;

7.4. įstatymų, Vyriausybės nutarimų, steigėjo nurodymų nevykdymą ar ne visą bei pavėluotą vykdymą;

7.5. pateiktų statistinių duomenų tikslumą;

7.6. patikėtos informacijos slaptumą;

7.7. savo pamokų (jei jų turi) kokybę;

7.8. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos bei darbo tvarkos reikalavimų pažeidimus.

PASTABA: šios direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.Įmonė: Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 7, 852331488, rastine@daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
  Rekvizitai apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
  Skundailt.com apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
  Verslo žinios apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
  118 apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
  KurRasti apie Vilniaus Simono Daukanto progimnazija