Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjasPAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUSPAREIGYBĖ1. Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau - SPT) vedėjas yra administracijos padalinio vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.2. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika;3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;3.3. išmanyti šalies sveikatos politiką, teisės, vadybos pagrindus, sugebėti jais vadovautis ir gebėti organizuoti ir planuoti sveikatinimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos ministerijos parengtus poįstatyminius aktus;3.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;3.5. mokėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą; 3.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą; 3.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu.

III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:4.1. vadovauja tarnybai, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarnybos darbą, vykdant tarnybai priskirtas funkcijas ir sprendžiant tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus: rengia tarnybos nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, esant būtinumui juos koreguoja, teikia pasiūlymus į įstaigos metinį veiklos planą, rengia ataskaitas, darbuotojų veiklos vertinimo išvadas, teikimus ir kt.; paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; užtikrina darbo drausmę ir atsako už tarnybai pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;4.2. užtikrina įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytą suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrą, siekdamas įgyvendinti įstaigos nuostatuose keliamus uždavinius; 4.3. planuoja, Kauno TI laikomiems asmenims, sveikatos priežiūros priemones ir SPT darbą, užtikrindamas tarnybai keliamų uždavinių įgyvendinimą; 4.4. supažindina pavaldžius darbuotojus su medicininę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrindamas SPT keliamų uždavinių įgyvendinimą;

4.5. organizuoja Kauno TI laikomiems asmenims nustatytos apimties privalomus sveikatos tikrinimus ir prevencinės medicinos priemonių įgyvendinimą, užtikrindamas nustatytos apimties užkrečiamų ligų medicininę kontrolę;

4.6. užtikrina medicininių priešepideminių priemonių įgyvendinimą suimtųjų ir nuteistųjų dušų, skalbyklos, gyvenamosiose, darbo, drausmės izoliatoriaus patalpose;

4.7. tiria visus ypatingus įvykius SPT, grupinius susirgimus, nelaimingus atsitikimus, pavėluoto ligų išaiškinimo, staigios mirties arba žalos sveikatai atvejus ir skubiai apie tai informuoja Kauno TI direktorių ir sveikatos priežiūros kontrolės institucijas;

4.8. bendradarbiaujant su kitomis tarnybomis dalyvauja Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programos uždavinių vykdyme;

4.9. organizuoja nuolatinę pagaminto maisto kontrolę pagal organoleptines ir fizines savybes, užtikrindamas tinkamą pagaminto maisto kokybę;

4.10. pagal kompetenciją kontroliuoja maisto žaliavų ir produktų saugojimo, tinkamumo maisto gamybai atitiktį nustatytiems reikalavimams; 4.11. katastrofų, stichinių nelaimių atvejais ir ekstremaliomis sąlygomis, užtikrina nustatytos apimties vaistų ir kitų medicinos prekių rezervą, pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiems asmenims suteikimą; 4.12. organizuoja Kauno TI aprūpinimą vaistais ir kitomis medicininėmis prekėmis, jų rezervu, užtikrindamas racionalų jų vartojimą, teisingą apskaitą ir nurašymą;

4.13. kontroliuoja SPT materialinio ir techninio aprūpinimo atitikimą poreikiams ir pagal kompetenciją, imasi priemonių jam gerinti.

4.14. organizuoja sistemingą Kauno TI laikomų asmenų sveikatos duomenų rinkimą, juos analizuoja, apibendrina ir periodiškai teikia Kauno TI direktoriui, taip pat sveikatos priežiūros veiklos kontrolės institucijoms, siekdamas įgyvendinti įstaigos nuostatuose keliamus uždavinius;

4.15. atsiskaito už savo ir SPT darbą Kauno TI direktoriui ir įgaliotoms sveikatos sistemos valdymo institucijoms; 4.16. užtikrina ir kontroliuoja nustatytos apimties medicininės apskaitos ir atsiskaitomybės formų vartojimą, taip pat keitimąsi informacija su kitais sveikatos sistemos subjektais Kauno TI laikomų asmenų sveikatos klausimais; 4.17. organizuoja kartu su kitais Kauno TI administracijos padaliniais, dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos priemones, užtikrindamas medicininių priešepideminių priemonių įgyvendinimą; 4.18. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus Kauno TI laikomų asmenų, kitų asmenų, skundus, pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir rengia atsakymus į juos;

4.19. parenka medicinos personalą, užtikrindamas SPT uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.20. organizuoja ir vykdo lokalų medicininį auditą, užtikrindamas minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo nuostatas;

4.21. užtikrina kokybės vadybą ir ruošia kokybės vadovo organizacinių procedūrų aprašus, įgyvendindamas minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo nuostatas;

4.22. vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti tarnybai pavesti uždaviniai ir funkcijos

5. SPT vedėjas tiesiogiai pavaldus Kauno TI direktoriui.Įmonė: Kauno tardymo izoliatorius
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Mickevičiaus g. 11, (837)407902, administracija@kaunoti.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno tardymo izoliatorius


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno tardymo izoliatorius
  Rekvizitai apie Kauno tardymo izoliatorius
  Skundailt.com apie Kauno tardymo izoliatorius
  Verslo žinios apie Kauno tardymo izoliatorius
  118 apie Kauno tardymo izoliatorius
  KurRasti apie Kauno tardymo izoliatorius