Raštinės skyriaus Radviliškio poskyrio teismo posėdžių sekretoriusPATVIRTINTA
Šiaulių apylinkės teismo
kanclerio 2017 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. PK-31


RAŠTINĖS SKYRIAUS RADVILIŠKIO POSKYRIO
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raštinės skyriaus Radviliškio poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai (ne centriniai rūmai), Vasario 16-osios g. 16, Radviliškis.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 4.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Raštinės skyriaus Radviliškio poskyrio (toliau - poskyrio) teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti teismo posėdžius, užtikrinti jų efektyvumą ir kokybiškumą, fiksuoti teismo posėdžių eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, fiksuoti teismo bylų proceso eigą teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau - LITEKO), tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su Raštinės poskyrio teismo posėdžių sekretoriui priskirtų funkcijų vykdymu.III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - organizuoti teismo posėdžius, padėti teisėjui vykdyti tiesiogines funkcijas.

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, teismų veiklą, darbo santykius reguliuojančiais teisės aktais, žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias teismo posėdžio protokolo turinį ir tokio protokolo surašymo tvarką;
6.3. atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtinus išduodant patikimumo pažymėjimą ar leidimą dirbti su įslaptinta informacija;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. iš teismo raštinės kiekvieną darbo dieną paima dokumentus, nedelsiant juos perduoda teisėjui;
7.2 paruošia, atspausdina ir išsiunčia teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, kitus procesinius dokumentus dalyvaujantiems byloje asmenims tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai;
7.3 išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims ieškinių, pareiškimų, skundų ar kitų reikalingų dokumentų kopijas (nuorašus);
7.4. paruošia, atspausdina ir išsiunčia užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
7.5. apie išsiuntimą pažymi bylos elektroninėje kortelėje, o dokumentų (lydraščių ir kt.) nuorašus įkelia į elektroninę bylos kortelę, o originalą ar nuorašą įsiuva į bylą;
7.6. imasi veiksmų susigrąžinti į kitus teismus išsiųstas ir iki teismo posėdžio negrąžintas bylas ir dokumentus, reikalingus teismo posėdžiui;
7.7. tikrina procesinių dokumentų ir teismo šaukimų proceso dalyviams įteikimą, įteikimo šakneles, neįteikus - grąžinto voko skaitmeninę kopiją, įkelia į LITEKO programą. Apie procesinių dokumentų bei teismo šaukimų įteikimą (neįteikimą) praneša bylą nagrinėjančiam teisėjui;
7.8. jeigu teismo proceso byla tvarkoma elektronine forma, teisme gautus ir užregistruotus dokumentus nagrinėjamoje byloje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo teisme kartu su priedais suskaitmenina ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės, išskyrus, jei bylą nagrinėjantis teisėjas priima motyvuotą nutartį, kad teisme gauti popieriniai dokumentai turi būti saugomi popierinėje teismo proceso byloje. Tokie dokumentai nėra suskaitmeninami ir saugomi tik popierinėje teismo proceso byloje, apie tai pažymima elektroninės teismo proceso bylos kortelėje.
7.9. prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, pasirūpina, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoja teisėją;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka rašo teismo posėdžio protokolą ir įstatymo numatytais terminais įteikia teisėjui pasirašyti;
7.11. elektroninėje bylos kortelėje prie atitinkamo įvykio prisega teismo posėdžių protokolus ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po vykusio posėdžio;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka pildo informacinę pažymą civilinėse bei administracinio nusižengimo bylose apie teismo posėdį, ją įkelia į LITEKO programą. Jeigu byla elektroninė, pažymą pasirašo kvalifikuotu parašu. Popierinį pažymos variantą pasirašo ir įsiuva į bylą;
7.13. daro teismo posėdžio garso įrašą:
7.13.1. užtikrina, kad teismo posėdžių salėje būtų techniškai tvarkingas garso įrašymo įrenginys;
7.13.2. nustatęs gedimą, informuoja teismo informatiką, atsakingą už techninės įrangos priežiūrą;
7.13.3. prasidedant teismo posėdžiui, įjungia garso įrašymo įrenginį ir posėdžio metu kontroliuoja jo darbą, sustabdo įrenginį pertraukų metu;
7.13.4. pasibaigus teismo posėdžiui ne vėliau kaip kitą darbo dieną perkelia jį į LITEKO programą prie atitinkamo įvykio bylos procese;
7.13.5. pasibaigus uždaram teismo posėdžiui, informuoja teismo informatiką, atsakingą už garso įrašų administravimą, apie bylos užbaigimą ir nurodo garso įrašus, kurie turi būti perkelti į kompiuterinę laikmeną, kurios pridedamos prie bylos;
7.13.6. teismo posėdžio protokole, informacinėje pažymoje užfiksuoja faktą apie garso įrašo įrenginio sustabdymą ir posėdžio pratęsimą, nurodant tikslų sustabdymo laiką ir garso įrašymo įrenginio įjungimo laiką posėdžio pratęsimo atveju;
7.14. įrašo duomenis į elektroninę bylos kortelę apie posėdžio laiką, vietą, trukmę bei kitą informaciją apie bylos nagrinėjimą;
7.15. teismo posėdyje paskelbus pertrauką arba jį atidėjus, elektroninėje bylos kortelėje prie atitinkamo įvykio pastabose nurodo bylos atidėjimo ar pertraukos paskelbimo priežastį;
7.16. tvarko teismo pranešimus specialiame interneto tinklalapyje:
7.16.1. užtikrina, kad jiems suteiktais unikaliais vartotojo vardais ir slaptažodžiais nepasinaudotų kiti asmenys;
7.16.2. užtikrina specialaus interneto tinklalapio administravimo išorinio prisijungimo adreso saugumą;
7.16.3. skelbia teismo pranešimus, paskelbto pranešimo kopiją atspausdina ir įsega į bylą. Pastebėjus, kad paskelbtas netikslus, klaidingas teismo pranešimas, nedelsiant paskelbia patikslintą pranešimą, o prie tikslinamo teismo parnešimo pažymi "neaktualu"
7.17. šalims ir tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo posėdyje, išsiunčia teismo priimtų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų priėmimo;
7.18. išduoda skubaus vykdymo vykdomuosius raštus ir apie tai atžymi LITEKO programoje;
7.19. dėl naujos elektroninės bylos kortelės užvedimo praneša atsakingiems raštinės darbuotojams;
7.20. dėl baudžiamųjų bylų išskyrimo į kelias baudžiamąsias bylas vieną nutarties kopiją perduoda teismo raštinės skyriaus specialistams vykdyti;
7.21. tvarko bylas: chronologine tvarka į bylą įsiuva Teisme gautus dokumentus, pažymos apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir kitus su byla susijusius dokumentus, sunumeruoja bylos lapus, daro byloje esančių dokumentų aprašą;
7.22. įveda į elektroninę bylos kortelę naujus bylos įvykius, kurie atsiranda bylos nagrinėjimo metu, įvykio rezultatus;
7.23. prieš atiduodant bylas į raštinę, patikrina LITEKO sistemoje elektroninės bylos eigos teisingumą bei visus duomenis apie bylos išnagrinėjimą;
7.24. išnagrinėtas bylas į raštinę priduoda sekančia tvarka:
7.24.1. administracinių nusižengimų bylas į teismo raštinę priduoda kuo skubiau, bet ne vėliau kaip sekančią dieną po išnagrinėjimo. Tais atvejais, kai priimtus nutarimus (nutartis) teismo posėdžių sekretorius pats išsiunčia šalims per 3 darbo dienas, į teismo raštinę bylą priduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po išnagrinėjimo. Penktadienį arba prieš šventinę dieną po pietų gautos administracinių nusižengimų bylos, kai pažeidėjas pristatomas į teismą, į teismo raštinę priduoda pirmą darbo dieną po išnagrinėjimo;
7.24.2. baudžiamąsias bylas į teismo raštinę priduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o didelės apimties bylose - ne vėliau kaip per 7 dienas po išnagrinėjimo;
7.24.3. civilines bylas, į teismo raštinę priduoda sekančiai:
a) visas civilines bylas, išskyrus bylas, kurios baigiamos teismo įsakymu, preliminariu sprendimu ar sprendimu už akių, į teismo raštinę priduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po išnagrinėjimo;
b) civilines bylas, kurios baigiamos teismo įsakymu ar preliminariu sprendimu, į teismo raštinę priduoda ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, kai nuo dokumentų įteikimo skolininkui / atsakovui dienos praeina 20 dienų terminas. Priėmus nutartį dėl teismo įsakymo panaikinimo, bylas į raštinę perduoda ne vėliau kaip kitą darbo dieną;
c) civilines bylas, kurios baigiamos sprendimu už akių, į teismo raštinę priduoda ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, kai nuo procesinio sprendimo priėmimo dienos praeina 20 dienų terminas;
d) išnagrinėtas civilines bylas, jeigu priimta nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu, į teismo raštinę priduoda kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties priėmimo dienos.
7.25. atlieka bylų ir procesinių dokumentų paiešką LITEKO duomenų bazėje;
7.26. atlieka kitas funkcijas, nustatytas teismo pirmininko įsakymais patvirtintose tvarkose ir/ar taisyklėse ir susijusias su tiesioginėmis funkcijomis;
7.27. tiksliai ir aiškiai suteikti informaciją interesantams savo kompetencijos ribose;
7.28. laikosi asmens duomenų saugos reikalavimų;
7.29. esant būtinybei, tiesioginio vadovo pavedimu, dirba su dviem teisėjais;
7.30. vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų, teisėjo ar Raštinės skyriaus Radviliškio poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis savo kompetencijos ribose.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Raštinės skyriaus Radviliškio poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 477 € iki mokesčių išskaitymo / apie 414 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių apylinkės teismas
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Šiauliai, Vilniaus g. 247, (841)598497,(841)374089, siauliu.apylinkes@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių apylinkės teismas
Rekvizitai apie Šiaulių apylinkės teismas
Skundailt.com apie Šiaulių apylinkės teismas
Verslo žinios apie Šiaulių apylinkės teismas
118 apie Šiaulių apylinkės teismas
KurRasti apie Šiaulių apylinkės teismas