Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistasmokymo skyriaus vyrIAUSiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -A.
3. Pareigybės kategorija - 11.


II. PASKIRTIS

4. Mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga mokyti ugniagesius gelbėtojus bendrųjų profesinio mokymo dalykų, koordinuoti Mokyklos tarptautinį bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tobulinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau - VPGT) statutinių valstybės tarnautojų (toliau - pareigūnas), karjeros valstybės tarnautojų (toliau - tarnautojas) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas) kvalifikaciją.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - tarptautinis bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas, specialioje veiklos srityje - kursantų ir klausytojų mokymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities anglų kalbos filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų dėstymo (mokymo) darbo patirties;
6.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C 1 lygiu;
6.4. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijų transporto priemones;
6.5. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas) direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo ir mokymo organizavimą;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, funkcinius kalbos stilius ir jų taikymą;
6.7. būti susipažinusiam su vidaus tarnybos sistema ir jos ypatumais;
6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.9. gebėti analizuoti informaciją ir pateikti išvadas;
6.10. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.11. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. skaito bendrųjų profesinio mokymo dalykų (lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba) paskaitas kursantams ir klausytojams;
7.2. vykdo VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų anglų kalbos mokymą;
7.3. koordinuoja Mokyklos tarptautinius bei tarpinstitucinius ryšius;
7.4. rengia tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo planų projektus, sutarčių projektus bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.5. užtikrina kursantų ir klausytojų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų metu;
7.6. kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, metodinę ir vaizdinę mokomąją medžiagą pagal savo veiklos kryptis;
7.7. tvarko mokymo dokumentaciją;
7.8. teikia pasiūlymus dėl mokymo programų rengimo ir papildymo;
7.9. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko ir Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra pavaldus Mokyklos Mokymo skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: . R. Jankausko g. 2, (85)2402802, kristina.saposnikoviene@vpgt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Rekvizitai apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Skundailt.com apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Verslo žinios apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla
118 apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla
KurRasti apie Ugniagesių gelbėtojų mokykla