Panevėžio teritorinio poskyrio Vyriausiasis specialistasMIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS PANEVĖŽIO TERITORINIO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Pareigybės charakteristika

1.1. Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

1.2. Pareigybės lygis - A.

1.3. Pareigybės kategorija - 12.

2. Paskirtis

2.1. Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Miškų kontrolės skyriaus tikslus ir uždavinius - atlikti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūrą jam priskirtoje teritorijoje.

3. Veiklos sritis

3.1. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje - Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūra priskirtoje teritorijoje.

4. Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

4.1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.2. Turėti universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės (14B1) krypties bakalauro arba aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

4.3. Žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę, Valstybinės miškų tarnybos veiklą.

4.4. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

4.5. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.7. Mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, GPS prietaisais.

4.8. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo miškininkystės srityje patirtį.

4.9. Turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

5.1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo vykdymo priežiūros - veiklos srityje.

5.2. Pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.

5.3. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių miškų naudojimą, atkūrimą, priežiūrą ir apsaugą.

5.4. Vykdo privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę.

5.5. Išduoda leidimus miškui kirsti.

5.6. Derina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus bei kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę.

5.7. Tikrina miško įveisimą ir išduoda pažymas apie miško želdinimo darbų kokybę, atlieka miško želdinių, žėlinių apskaitą ir kokybės vertinimą.

5.8. Registruoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus.

5.9. Vykdo kitas teisės aktais deleguotas funkcijas ir (ar) darbus, numatytus Valstybinės miškų tarnybos sutartyse su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

5.10. Konsultuoja privačių miškų savininkus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais.

5.11. Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas.

5.12. Nagrinėja ir teikia išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų dėl miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos privačiuose miškuose jam priskirtoje teritorijoje.

5.13. Teikia teisingą, tikslią ir savalaikę informaciją apie Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūrą priskirtoje teritorijoje; renka ir apibendrina kitų specialistų teikiamą informaciją.

5.14. Pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

5.15. Dalyvauja rengiant Poskyrio darbo planus.

5.16. Teikia pasiūlymus dėl Poskyrio tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo.

5.17. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose.

5.18. Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais).

5.19. atlieka kitus tiesioginio vadovo ar įstaigos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

6. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

6.1. Teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 755 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Valstybinė miškų tarnyba
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 11A, 8(37)490220, vmt@amvmt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.01.12
Galioja iki: 2018.01.30Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė miškų tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė miškų tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė miškų tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė miškų tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė miškų tarnyba
118 apie Valstybinė miškų tarnyba
KurRasti apie Valstybinė miškų tarnyba