Vyriausiasis specialistas (pakaitinis)PATVIRTINTA:

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 6 d.

įsakymu Nr. 13B-1636

TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 10

II PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliu - Valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymui.

III VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - Valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės-funkcijas.

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties.

7. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo administravimo srityje.

8. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais.

9. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

10. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer.

11. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją.

12. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

13. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles.

14. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

15. Sudaro Valdytojų sąrašą. Informaciją apie Valdytojus gauna iš Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro. Šį sąrašą atnaujina pasikeitus duomenims.

16. Organizuoja ir vykdo Valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:

16.1. Kompleksinis planinis Valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, vykdomas ne rečiau kaip kartą per metus.

16.2. Patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl Valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, ir Valdytojų konsultavimas jų veiklos klausimais.

16.3. Neplanuotas kompleksinis Valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį savo sprendimu, skyriaus vedėjo ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.

17. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrina:

17.1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams - tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal
patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis).

17.2. Patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymą - ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams.

17.3. Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau - aprašas) sudarymą ir tvarkymą, jo atitiktį teisės aktų reikalavimams - ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus.

17.4. Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimą ir lėšų kaupimo organizavimą - ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį.

17.5. Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimą - ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų Valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka.

17.6. Informacijos patalpų savininkams teikimą pagal teisės aktų reikalavimus - ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams.

17.7. Metinės veiklos ataskaitos rengimą ir jos pateikimą patalpų savininkams - ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus.

17.8. Patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimą - ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo.

17.9. Dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui - ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus.

18. Atlikęs patikrinimą, surašo nustatytos formos Valdytojo veiklos patikrinimo aktą, kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas trūkumams pašalinti. Praėjus šiam terminui surašo pranešimą apie reikalavimų įvykdymą.

19. Registruoja aktus ir kartu su pridėtais dokumentais saugo tam skirtuose segtuvuose ir kompiuterinėje laikmenoje.

20. Pasibaigus kalendoriniams metams per 15 darbo dienų nuo metų pabaigos parengia savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą.

21. LR administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių nusižengimo protokolus, arba teikia patikrinimo aktą administracinio nusižengimo tyrimui administracijos Viešosios tvarkos skyriui.

22. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kreipimosi į teismą dėl bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties pripažinimo netekusia galios, jei patikrinimo metu nustatoma, kad bendrijos valdymo organų ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veikla neatitinka nustatytų reikalavimų ir kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir saugumui.

23. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo ar keitimo.

24. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reglamentuojančius daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo klausimus.

25. Dalyvauja komisijų, sprendžiančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo, klausimus, veikloje.

26. Turi teisę gauti iš Valdytojų visus teisės aktais numatytus veiklos priežiūros ir kontrolės atlikimui reikiamus dokumentus ir informaciją.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

28. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Jonava
Kreiptis: 834950086, sigita.cepiene@jonava.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.02.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Jonavos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
118 apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Jonavos rajono savivaldybės administracija