Projekto "Atrask save" su jaunimu dirbantis specialistas - koordinatoriusPROJEKTO "ATRASK SAVE" SU JAUNIMU DIRBANČIO SPECIALISTO-KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projekto "Atrask save" su jaunimu dirbantis specialistas-koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio projekto finansavimui skiriamų lėšų.
2. Pareigybės grupė ir lygis - specialistas, priskiriamas A2 lygiui.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Projekto "Atrask save" su jaunimu dirbančio specialisto-koordinatoriaus (toliau - koordinatorius) pareigybė reikalinga Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) įgyvendinamo Europos socialinio fondo (toliau - ESF) finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvų (toliau - JGI) pirminės intervencijos projekto "Atrask save" (toliau - Projektas) vykdymui, siekiant Projekto įgyvendinimo metu užtikrinti darbą su tiksline grupe, glaudų bendradarbiavimą su Projekto dalyviais, paslaugų Projekto dalyviams teikėjais, teritorinių darbo biržų specialistais bei jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Darbo vieta - Kauno miesto skyriuje.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.2. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;
4.3. Išmanyti individualaus ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius;
4.4. Turėti aukštąjį išsilavinimą;
4.5. Turėti patirties vykdant individualias ir grupines konsultacijas ir patirties dirbant su jaunimu;
4.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
4.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis ir turėti organizacinių gebėjimų.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
5.2. kartu su teritorinių darbo biržų specialistais priima sprendimą dėl asmens siuntimo į Projekto veiklas, skirtas nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams;
5.3. teikia jauniems bedarbiams individualias konsultacijas apie tolimesnius žingsnius Projekte, nustato ir įvertina dalyvių poreikius;
5.4. formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, parenka kiekvienam Projekto dalyviui grupinių užsiėmimų temas;
5.5. veda grupinius užsiėmimus, skirtus Projekto pristatymui, susipažinimui, neformalios tarpusavio atmosferos kūrimui bei informacinius ir motyvacinius susitikimus, skirtus pasiruošimui išvažiuojamajam seminarui;
5.6. formuoja dalyvių grupes susipažinimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema veiklų įgyvendinimui;
5.7. glaudžiai bendradarbiauja su grupinių užsiėmimų, darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo bei susipažinimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema paslaugų tiekėjais;
5.8. dalyvauja koordinatorių bendruose susitikimuose Lietuvos darbo biržos būstinėje ir teritorinių darbo biržų koordinatorių susitikimuose teritorinės darbo biržos būstinėje.
5.9. atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
5.10. siekia visuomenės ir skirtingų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms ugdymo;
5.11. pagal Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintas formas kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie dalyvių nusiuntimą, dalyvavimo eigą, veiklos pabaigą, pildo dalyvių lankomumo žiniaraščius ir nustatytais terminais teikia ataskaitas Projekto administracinei grupei;
5.12. tvarko Projekto koordinatoriaus susirašinėjimą, registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
5.13. rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus savo kompetencijos klausimais;
5.14. laikinai nesant kitam Projekto koordinatoriui, vykdo jo funkcijas;
5.15. vykdo kitus vadovo ir koordinatorių vadovo pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
5.16. glaudžiai bendradarbiauja su teritorinių darbo biržų specialistais. Perteikia patirtį, kurią įgijo darbo su jaunimu metu;
5.17. palaiko tęstinį ryšį su dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
5.18. atsakingas už Projekto viešinimą kuruojamoje teritorijoje;
5.19. koordinuoja teritorinėse darbo biržose registruotų 16-29 metų jaunuolių įtraukimą į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamą savanorystės veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

6. Koordinatorius atsako už:
6.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai, renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
6.2. Lietuvos darbo biržos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
6.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
6.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
7. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Baigdamas savo darbo santykius, Projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti Projekto dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais Projekto vadovą.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

9. Koordinatorius tiesiogiai pavaldus teritorinės darbo biržos direktoriui ir atskaitingas Lietuvos darbo biržos Projekto koordinatorių vadovui.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Koordinatorių priima į darbą ir atleidžia iš jo teritorinės darbo biržos direktorius.
11. Koordinatoriui laikinai nesant darbe, jo funkcijas vykdo kitas koordinatorius.
Įmonė: Kauno teritorinė darbo birža
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E.Ožeškienės g. 37, 837208829, info.KaunoTDB@ldb.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno teritorinė darbo birža


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno teritorinė darbo birža
  Rekvizitai apie Kauno teritorinė darbo birža
  Skundailt.com apie Kauno teritorinė darbo birža
  Verslo žinios apie Kauno teritorinė darbo birža
  118 apie Kauno teritorinė darbo birža
  KurRasti apie Kauno teritorinė darbo birža