Projekto "Atrask save" darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistasKAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS VYKDOMO PROJEKTO "ATRASK SAVE" DARBO PAIEŠKOS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE UGDYMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorinės darbo biržos vykdomo Projekto "Atrask save" darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio projekto finansavimui skiriamų lėšų.
2. Pareigybės lygis - A2

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Projekto "Atrask save" darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) įgyvendinamo Europos socialinio fondo (toliau - ESF) finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvų (toliau - JGI) pirminės intervencijos projekto "Atrask save" (toliau - Projektas) veiklose numatytoms darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialisto funkcijų vykdymui, siekiant Projekto įgyvendinimo metu užtikrinti tikslinės grupės kokybišką pasirengimą darbo paieškai elektroninėje erdvėje, suteikti įgūdžius kuo sparčiau integruotis į darbo rinką.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
4.2. išmanyti darbo paieškos strategiją, žinoti efektyvius ir šiuolaikiškus darbo paieškos metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius ir galimybes; privalumas - darbo su jaunais žmonėmis patirtis;
4.3. turėti aukštąjį išsilavinimą;
4.4. anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas;
4.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, lanksčiam, organizuotam, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, nuolat domėtis darbo paieškos metodų naujovėmis.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. suteikia Projekto tikslinės grupės dalyviams kompiuterinius darbo paieškos įgūdžius, supažindina su populiariausiais darbo paieškos portalais ir jų funkcijomis;
5.2. supažindina su pagrindinėmis teksto redagavimo, pateikčių rengimo, elektroninio pašto programomis; supažindina su informacijos paieškos internete metodais ir galimybėmis;
5.3. teikia jauniems bedarbiams individualias ir grupines konsultacijas dėl darbo paieškos elektroninėje erdvėje galimybių;
5.4. suteikia žinias apie tinkamą prisistatymą darbdaviams socialiniuose tinkluose;
5.5. pagal poreikį konsultuoja dalyvius dėl darbo paieškos klausimų elektroninėje erdvėje ir pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
5.6. rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus savo kompetencijos klausimais;
5.7. laikinai nesant kitam darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistui, vykdo jo funkcijas;
5.8. vykdo kitus Projekto vadovo/koordinatorių vadovo, Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus, esant poreikiui, skyriaus, vykdančio klientų aptarnavimo funkcijas, vedėjo pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

6. Darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistas atsako už:
6.1. savo funkcijų kokybišką atlikimą;
6.2. Lietuvos darbo biržos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
6.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
6.4. racionalų darbo laiko naudojimą;
6.5. darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Projekto darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistas tiesiogiai pavaldus Kauno teritorinės darbo biržos direktoriui ir atsiskaito Projekto administracinei grupei.


VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Specialistą priima į darbą ir atleidžia iš jo teritorinės darbo biržos direktorius.
Įmonė: Kauno teritorinė darbo birža
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E.Ožeškienės g. 37, 837208829, info.KaunoTDB@ldb.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno teritorinė darbo birža


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno teritorinė darbo birža
  Rekvizitai apie Kauno teritorinė darbo birža
  Skundailt.com apie Kauno teritorinė darbo birža
  Verslo žinios apie Kauno teritorinė darbo birža
  118 apie Kauno teritorinė darbo birža
  KurRasti apie Kauno teritorinė darbo birža