Projekto "Naujas startas" teritorinės darbo biržos koordinatoriusLIETUVOS DARBO BIRŽOS VYKDOMO PROJEKTO "NAUJAS STARTAS" TERITORINĖS DARBO BIRŽOS KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos darbo biržos vykdomo projekto "Naujas startas" teritorinės darbo biržos koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio projekto finansavimui skiriamų lėšų.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Lietuvos darbo biržos vykdomo projekto "Naujas startas" teritorinės darbo biržos koordinatoriaus (toliau - koordinatorius) pareigybė reikalinga Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) įgyvendinamo Europos socialinio fondo (toliau - ESF) finansuojamo projekto "Naujas startas" (toliau - projektas) bendravimui su pirminės intervencijos projekto "Atrask save" koordinatoriais (toliau - JGI koordinatorius) ir specialistais teritorinėje darbo biržoje dėl jaunuolių perdavimo projektui bei vykdyti jaunuolių užsiregistravimo darbo biržose ir dalyvavimo projekto veiklose kontrolę.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, Lietuvos darbo biržos veiklą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymą bei apskaitos taisykles;
4.2. Išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
4.3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;
4.4. Sugebėti bendradarbiauti su savo struktūrinio padalinio, kitų struktūrinių padalinių bei kitų įstaigų tarnautojais;
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
4.6. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.7. Gebėti vykdyti ir koordinuoti projektus, analitinių gebėjimų reikalaujančią veiklą (privalumas - darbo patirtis įgyvendinant Europos Sąjungos projektus);
4.8. Būti pareigingam, sąžiningam, darbščiam, reikliam, lanksčiam, savikritiškam, gebėti bendrauti, turėti organizacinių gebėjimų.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Kontroliuoja jaunuolių perdavimą teritorinei darbo biržai (toliau - TDB) iš JGI koordinatorių;
5.2. Užmezga ir palaiko ryšius su TDB ir JGI koordinatoriais;
5.3. Kontroliuoja jaunuolių įtraukimą į projekto veiklas bei dalyvavimą jose;
5.4. Dalyvauja TDB ir JGI koordinatorių bendruose susitikimuose Lietuvos darbo biržos būstinėje ir TDB koordinatorių susitikimuose teritorinėje darbo biržoje;
5.5. Glaudžiai bendradarbiauja su TDB specialistais projekto įgyvendinimo klausimais;
5.6. Informuoja projekto stebėsenos koordinatorių ir projekto vadovą apie projekto įgyvendinimą teritorinėje darbo biržoje;
5.7. Teikia projekto stebėsenos koordinatoriui užsiregistravusių TDB dalyvių sąrašą, kurie baigė JRD veiklas;
5.8. Vykdo kitus projekto administravimo grupės, Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

6. Projekto koordinatorius atsako už:
6.1. Glaudų bendradarbiavimą tarp TDB ir JGI koordinatorių;
6.2. Jaunuolių įtraukimą į antrinės intervencijos projektą ir sklandų jų dalyvavimą projekto veiklose;
6.3. Teikiamų duomenų teisingumą;
6.4. Funkcijų atlikimą laiku;
6.5. Racionalų darbo laiko panaudojimą;
6.6. Lietuvos darbo biržos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
6.7. Darbo, gaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
6.8. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.9. Baigdamas savo darbo santykius, projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti projekto dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais projekto vadovą arba kitą Lietuvos darbo biržos direktoriaus paskirtą asmenį.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Projekto koordinatorius tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Projekto koordinatorių priima į darbą ir atleidžia teritorinės darbo biržos direktorius.
9. Projekto koordinatoriui laikinai nesant darbe, jo funkcijas vykdo teritorinės darbo biržos paskirtas atsakingas asmuo.
Įmonė: Kauno teritorinė darbo birža
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E.Ožeškienės g. 37, 837208829, info.KaunoTDB@ldb.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno teritorinė darbo birža


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno teritorinė darbo birža
  Rekvizitai apie Kauno teritorinė darbo birža
  Skundailt.com apie Kauno teritorinė darbo birža
  Verslo žinios apie Kauno teritorinė darbo birža
  118 apie Kauno teritorinė darbo birža
  KurRasti apie Kauno teritorinė darbo birža