Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjasPROJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS

1. Viešosios įstaigos Centro poliklinikos (toliau - Poliklinika) Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (toliau - Vedėjas) yra Poliklinikos administracijos darbuotojas, vykdantis, inicijuojantis, koordinuojantis ir įgyvendinantis tarptautinius ir nacionalinius projektus, užtikrinantis skyriaus viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą.

II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

2. Pagrindiniai reikalavimai:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro);

2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirties.

2.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų patirties viešųjų pirkimų organizavime;

2.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirties projektų rengimo arba įgyvendinimo srityje.

3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, koordinuoti, analizuoti padalinio ir jam pavaldžių darbuotojų veiklą, organizuoti bendradarbiavimą su kitais padaliniais, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti padalinio veiklos vertinimą, rengti analitinę medžiagą, padalinio veiklos planus ir ataskaitas, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles.

4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, teisės aktus, susijusius su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei viešaisiais pirkimais, žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant padalinio veiklą.

5. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistemomis bei kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis.

6. mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

7. Būti komunikabiliu, pareigingu, punktualiu, savarankišku, atsakingu.

PAVALDUMAS

8. Vedėją pareigoms skiria, su juo sudaro darbo sutartį, skiria paskatinimus, jo sutikimu perkelia į kitas pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato tarnybinį atlyginimą ir priedus prie atlyginimo, suteikia atostogas Poliklinikos direktorius.

9. Vedėjui yra pavaldūs: vyr. viešųjų pirkimų specialistas-ekonomistas, projektų specialistai-koordinatoriai.

UŽDAVINIAI, TEISĖS IR PAREIGOS

10. Vedėjas privalo:

10.1. užtikrinti skyriaus organizuojamų ir vykdomų viešųjų pirkimų bei su tuo susijusių procedūrų priežiūrą;

10.2. užtikrinti Poliklinikos rengiamų ir įgyvendinamų projektų priežiūrą;

10.3. rinkti ir kaupti informaciją apie Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių bei nacionalinių fondų finansuojamus projektus, projektų finansavimo sąlygas ir kvietimus teikti paraiškas, pateikti šią informaciją Poliklinikos vadovybei;

10.4. vadovauti Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojams, tarpininkauti priimant ir atleidžiant skyriaus darbuotojus;

10.5. konsultuoti darbuotojus tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;

10.6. palaikyti nuolatinius ryšius su projektus administruojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis;

10.7. dalyvauti Poliklinikos sudaromose darbo grupėse ar komisijose, pasitarimuose projektų ir viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;

10.8. dalyvauti rengiant Poliklinikos strateginį ir metinį veiklos planus;

10.9. pateikti informaciją apie Poliklinikos projektus LR Sveikatos apsaugos ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei bei kitoms institucijoms;

10.10. pristatyti Poliklinikos rengiamus/įgyvendinamus projektus posėdžiuose, seminaruose, konferencijose;

10.11. dalyvauti organizuojant Poliklinikos renginius bei šventes;

10.12. direktoriaus pavedimu, atstovauti Polikliniką Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus kompetencijos klausimais;

10.13. savo sprendimus ir veiklą pagal poreikį koordinuoti su kitų padalinių vadovais, direktoriaus pavaduotoju medicinai, vyr.finansininku, vidaus medicinos audito vadovu;

10.14. vykdyti direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams žodinius ir raštiškus pavedimus bei nurodymus;

10.15. už skyriaus veiklą atsiskaityti direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui bendriesiems reikalams;

10.16. laikytis etikos ir deontologijos principų, darbo saugos, priešgaisrinės, elektrosaugos reikalavimų, žinoti veiksmus ekstremalių situacijų atvejais, žinoti ir vykdyti poliklinikos direktoriaus įsakymus, vykdyti visas darbuotojo pareigas, nustatytas Poliklinikos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse, konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos apraše, norminiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose įstatymuose bei šiame pareigybės aprašyme;

10.17. periodiškai tikrintis sveikatą;

10.18. išeinant atostogų ar iš darbo, raštu informuoti apie einamuosius darbus, perduoti dokumentus/darbo priemones vaduojančiam asmeniui ir tiesioginiam vadovui.

11. Vedėjas turi teisę:

11.1. dalyvauti pasitarimuose, sprendžiant padalinio veiklos klausimus;

11.2. pagal savo kompetenciją priimti sprendimus, gauti dokumentus ir informaciją iš Poliklinikos padalinių, projektuose dalyvaujančių įstaigų, reikalingus jo pareigoms atlikti;

11.3. teikti Poliklinikos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir darbo, susijusio su šiame aprašyme numatytomis pareigomis, tobulinimo klausimais;

11.4. tarpininkauti priimant ir atleidžiant Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojus;

11.5. nustatyta tvarka kelti kvalifikaciją ir gauti už tą laiką atlyginimą.

Dokumentai (pretendento anketa, prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją bei stažą įrodančių dokumentų kopijos (atvykstant į testus turėti ir originalius dokumentus)) pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt). Atrankos būdas - testas raštu ir pokalbis žodžiu. Pokalbyje žodžiu dalyvauja tik testą raštu išlaikę kandidatai.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 251 4059, (85) 2 51 4018, atsakingi asmenys - Personalo skyriaus vedėja Laura Radzevičiūtė ir Personalos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Paulaitytė.


Įmonė: VšĮ "Centro poliklinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 3, 852514016, info@pylimas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Centro poliklinika"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Centro poliklinika"
  Rekvizitai apie VšĮ "Centro poliklinika"
  Skundailt.com apie VšĮ "Centro poliklinika"
  Verslo žinios apie VšĮ "Centro poliklinika"
  118 apie VšĮ "Centro poliklinika"
  KurRasti apie VšĮ "Centro poliklinika"