Varėnos pasienio rinktinės Viešųjų ryšių vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
vado 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 4-538VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Varėnos pasienio rinktinės (toliau - rinktinė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su pasieniečio profesijos prestižo kėlimu, organizuoti ir vykdyti rinktinės ir jos padalinių vidines ir išorines komunikacijos priemones, kuriant teigiamą rinktinės įvaizdį visuomenėje, formuoti ir puoselėti su valstybės sienos apsauga susijusias tradicijas bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą pasieniečių veikla.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų ryšių funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos pateikimą žiniasklaidai, kitiems asmenims ir tarnybinę veiklą;
6.4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo sistema "Kontora"
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;
6.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas išsaugoti reikiamą informaciją, seka žiniasklaidos pranešimus, atrenka juose informaciją apie rinktinę, VSAT, VRS, kitas teisėsaugos institucijas ir teikia ją vadovybei (referuoja). Kaupia, analizuoja ir sistemina statistinius duomenis, vaizdo medžiagą, spaudos pranešimus;
7.2. rengia rašytinę ir vaizdo informaciją (suderintą su rinktinės vadovybe) apie rinktinę ir su ja susijusius įvykius tam, kad ji būtų pateikta viešosios informacijos rengėjams ir paskelbta visuomenei;
7.3. suderinęs su rinktinės vadovybe pagal kompetenciją teikia oficialią informaciją visuomenės atstovams, viešosios informacijos rengėjams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, pristatydamas rinktinės veiklą, jos istoriją, siekdamas, kad rinktinė būtų tinkamai reprezentuojama;
7.4. siekdamas, kad būtų puoselėjamos tarnybos bei rinktinės tradicijos ir gerinamas visuomenėje pasieniečių įvaizdis, organizuoja ir rengia profesinės ir valstybinių švenčių bei atmintinų dienų minėjimus ir ceremonialus;
7.5. rengia su rinktine bendradarbiaujančių ir kitų institucijų atstovų bei su rinktinės veikla susijusių asmenų pasveikinimus, kvietimus, užtikrina, kad būtų pagamintos tam reikalingos priemonės, kad visuomenei būtų tinkamai pristatyta rinktinė, puoselėjamos tradicijos;
7.6. bendradarbiauja su kitais teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų padaliniais, savivaldos, švietimo, kitų suinteresuotų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekdamas propaguoti pasieniečio profesiją;
7.7. organizuoja ir koordinuoja renginius viešųjų ryšių srityje, inicijuoja spaudinių ir kitų priemonių kūrimą bei rengimą teigiamam rinktinės įvaizdžiui formuoti ir jos tradicijoms puoselėti;
7.8. renka iš rinktinės struktūrinių padalinių informaciją veiklos klausimais, ją analizuoja ir apibendrina, teikia pasiūlymus rinktinės vadovybei dėl rinktinės įvaizdžio gerinimo, informacijos apie ją teikimo viešojoje erdvėje bei tradicijų puoselėjimo tam, kad būtų kuo profesionaliau pristatoma rinktinės veikla;
7.9. siekdamas išsaugoti informaciją apie rinktinės veiklą bei jos tradicijas, renka, kaupia ir įformina rinktinės veiklos istorinę medžiagą;
7.10. organizuoja konsultavimą ir praktinės metodinės pagalbos teikimą rinktinės padaliniams užtikrinant tiesioginį komunikavimą su veiklos teritorijoje esančiomis vietos bendruomenėmis ir bendruomenėms nepriklausančiais asmenimis bei viešosios informacijos rengėjais, kad būtų vykdomos priemonės viešųjų ryšių srityje;
7.11. siekdamas užtikrinti teisės aktų reikalavimus darbo laiko apskaitos klausimais, pildo rinktinės vadovybės, vyresniųjų specialistų darbo laiko apskaitos dokumentus;
7.12. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora", duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
7.13. vykdo kitus rinktinės vado nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su viešųjų ryšių veikla tam, kad būtų įgyvendinti rinktinės veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus rinktinės vadui.


Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Miestas: Varėna
Kreiptis: Vilnius, Savanorių pr. 2, (8310)31689, dovile.tamuleviciene@vsat.vrm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.02.13
Galioja iki: 2018.03.03Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
118 apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
KurRasti apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba