Kužių seniūnija Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. AK-178 (4.1)

KUŽIŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kužių seniūnijos vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo seniūnijoms priskirtas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos paskirtis - vidaus administravimas.

6. Specialioji veiklos sritis - gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

7.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių bei seniūnijų darbą, gyvenamosios vietos deklaravimą bei gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą;

7.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.5. mokėti dirbti teksto tvarkymo, skaičiuoklės, interneto naršyklės ir elektroninio pašto kompiuterinėmis programomis;

7.6. taikyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti kanceliarinę kalbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. pavaduoja seniūną jo tarnybinių komandiruočių, atostogų bei laikinojo nedarbingumo metu;

8.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais;

8.3. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat įstatymuose numatytų kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimą seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams;

8.4. priima prašymus ir išduoda leidimus laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse.

8.5. informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie vaikų nepriežiūros ir smurto prieš vaikus atvejus;

8.6. prireikus dalyvauja įvertinant atskirų asmenų (šeimų) buities ir gyvenimo sąlygas;

8.7. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka rengia leidimus prekybai viešose vietose bei žemės kasinėjimo darbams;

8.8. ruošia atsakymų į gyventojų bei organizacijų prašymus, pageidavimus ir skundus projektus;

8.9. dalyvauja organizuojant seniūnijos renginius;

8.10. vykdo dokumentų valdymą seniūnijoje;

8.11. sudaro seniūnijos dokumentacijos planą, tvarko bylas ir perduoda jas Archyvui;

8.12. renka statistinius duomenis bei vykdo kitas užduotis, susijusias su seniūnijos veikla;

8.13. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

8.14. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atlieka gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

8.15. dalyvauja rengiant seniūnijos metinį viešųjų pirkimų planą;

8.16. atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas: prekių ir paslaugų, inicijuotų seniūno, pirkimą, kai tokie pirkimai nepriskirti kitiems pirkimų organizatoriams;

8.17. rengia sutarčių projektus pagal seniūnijos kompetenciją;

8.18. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;

8.19. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

8.20. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

8.21. organizuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų -” seniūnaičių sueigas ir jas protokoluoja;

8.22. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus 263, 841596655,, kadrai@siauliuraj.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.05.16
Galioja iki: 2018.06.03Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija