Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. B7-32

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

Lygis - A.Kategorija-11.

II. PASKIRTIS

Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją rengti įsakymų ir potvarkių atostogų klausimais projektus, tvarkyti įstaigos personalo duomenis Valstybės tarnautojų registre.

III. VEIKLOS SRITYS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose- personalo ir dokumentų valdymo- srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS

PAREIGAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą;

6.3. turėti 1 metų administracinio darbo patirties organizuojant valstybės tarnautojų personalo administravimo funkcijas;

6.2. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko personalo apskaitą Valstybės tarnautojų registre;

7.2. rengia administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių atostogų klausimais projektus;

7.3. dokumentų valdymo sistemoje registruoja administracijos direktoriaus įsakymus veiklos ir atostogų klausimais (nesant tarnautojo, atsakingo už administracijos direktoriaus pasirašomų raštų ir kitų dokumentų registravimą, - registruoja savivaldybės vadovų pasirašomus raštus ir kitus dokumentus);

7.4. registruoja savivaldybės mero potvarkius atostogų ir tarnybinių komandiruočių klausimais;

7.5. pagal poreikį atnaujina su personalo funkcijomis susijusią informaciją internetinėje svetainėje;

7.6. tvirtina savivaldybės gaunamų ir siunčiamų dokumentų, savivaldybės institucijų teisės aktų, archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;

7.7. teikia tiesiogiai besikreipiantiems asmenims informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomo gyventojų priėmimo laiką, vietą, Savivaldybės administracijos padalinių vykdomas funkcijas, nukreipia lankytojus pas atitinkamus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

7.8. dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

7.9. supažindina dokumentų valdymo sistemos priemonėmis ar pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir kitus suinteresuotus asmenis su administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais;

7.10. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

7.11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jo nesant;

7.12. pasitinka svečius, interesantus, delegacijas, laikosi svečių priėmimo etiketo;

7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 689 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Molėtai
Kreiptis: Vilniaus g. 44, 838354765, savivaldybe@moletai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.05.16
Galioja iki: 2018.06.03Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Molėtų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Molėtų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Molėtų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Molėtų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Molėtų rajono savivaldybės administracija
118 apie Molėtų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Molėtų rajono savivaldybės administracija