Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. P- 200APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti paveldosaugos reikalavimų nustatymą bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo bei planavimo dokumentuose, reglamentuojant ir plėtojant veiklą saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse bei jų apsaugos zonose, įgyvendinant nacionalinę kultūros paveldo apsaugos politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis yra nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą menų studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties, bakalauro arba vientisųjų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
6.4. mokėti rengti susijusių su teritorijų planavimu Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų bei jų pakeitimų projektus;
6.5. mokėti analizuoti susijusius su teritorijų planavimu Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus;
6.6. mokėti rengti išvadas dėl Departamente gautų ar Departamento organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų projektų atitikimo paveldosaugos reikalavimams, Departamento parengtų ar iš kitų institucijų pateiktų pareikšti nuomonei susijusių su teritorijų planavimu Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų bei jų pakeitimų projektų;
6.7. savarankiškai planuoti savo veiklą.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ar dalyvauja rengiant su teritorijų planavimu susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų bei jų pakeitimų projektus;
7.2. rengia ar dalyvauja rengiant išvadas dėl Departamente gautų ar Departamento organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų ar jų projektų atitikimo paveldosaugos reikalavimams, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymų, susijusių su teritorijų planavimu, projektų;
7.3. analizuoja su teritorijų planavimu susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų atitikimo paveldosaugos reikalavimams ir teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo skyriaus vedėjui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui;
7.4. teikia metodinę pagalbą, susijusią su kultūros paveldo apsauga teritorijų planavimo dokumentuose, Departamento struktūriniams padaliniams, Departamento direktoriaus sudarytoms darbo grupėms bei komisijoms, kitiems Departamento direktoriaus pavedimų vykdytojams, apskrities viršininko administracijoms, savivaldybių paveldosaugos padaliniams, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenis;
7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant kultūros paveldo objektų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų skundus ir prašymus, susijusius su kultūros paveldo apsauga teritorijų planavimo dokumentuose ar jų projektuose, rengia ar dalyvauja rengiant atsakymų projektus;
7.6. dalyvauja Departamento direktoriaus sudaromose komisijose ar darbo grupėse;
7.7. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus inicijuoti kultūros vertybių įregistravimą Kultūros vertybių registre bei siūlymus inicijuoti skelbti kultūros paveldo objektus valstybės ar savivaldybių saugomais;
7.8. kaupia duomenis apie fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su paveldosaugos reikalavimus nustatančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimu;
7.9. teikia pagal kompetenciją siūlymus dėl nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos, dalyvauja ją rengiant;
7.10. rengia į nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programą numatytų įrašyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sąrašą ir organizuoja bei kontroliuoja šios programos dalies vykdymą;
7.11. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja nacionalinio ir regiono (apskrities) lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
7.12. kontroliuoja ir koordinuoja Departamento teritorinių skyrių organizuojamų rajono bei vietovės lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
7.13. konsultuoja Departamento teritorinių skyrių, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų planavimo organizatoriaus funkcijas, valstybės tarnautojus ir darbuotojus teritorijų planavimo klausimais;
7.14. organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentų rengimą, dalyvauja juos rengiant;
7.15. atlieka nacionaliniu ar regiono lygmeniu planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
7.16. teikia pagal kompetenciją pasiūlymus ir pastabas skyriaus valstybės tarnautojui, rengiančiam nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių bei įtakojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro bei Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų bei jų pakeitimų projektus;
7.17. rengia pagal kompetenciją viešiems pirkimams atlikti reikalingų dokumentų projektus;
7.18. nustatyta tvarka dalyvauja komisijose nustatant sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį;
7.19. pagal savo kompetenciją kaupia, tvarko ir sistemina duomenis apie paveldotvarką ir juos perduoda šiuos duomenis kaupiančiam ir saugančiam skyriaus valstybės tarnautojui;
7.20. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia informaciją Departamento darbuotojui, atsakingam už Departamento interneto svetainės tvarkymą;
7.21. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
7.22. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos, savivaldybių bei kitų institucijų ar visuomeninių organizacijų rengiamuose pasitarimuose ar komisijose bei darbo grupėse kultūros paveldo apsaugos ir teritorijų planavimo klausimais;
7.23. Skyriaus vedėjo pavedimu tikrina ir teikia pastabas bei vizuoja Departamento rengiamų teisės aktų, sutarčių ir raštų, susijusių su kultūros paveldo apsauga teritorijų planavimo dokumentuose ar teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, projektus;
7.24. koordinuoja Departamento teritorinių skyrių užsakymų pateikimą Kultūros paveldo centrui dėl Kultūros paveldo objektų apibrėžtų teritorijų ribų planų parengimo ir Kultūros paveldo centro objektų apibrėžtų teritorijų ribų planų atlikimą;
7.25. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;
7.26. pagal kompetenciją formuoja ir kaupia rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
7.27. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui savo metinius veiklos planus bei pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
7.28. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Departamento direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Kultūros paveldo departamentas prie KM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šnipiškių 3, 852724043, aukse.balsiene@kpd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.05.16
Galioja iki: 2018.06.03Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kultūros paveldo departamentas prie KM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kultūros paveldo departamentas prie KM
Rekvizitai apie Kultūros paveldo departamentas prie KM
Skundailt.com apie Kultūros paveldo departamentas prie KM
Verslo žinios apie Kultūros paveldo departamentas prie KM
118 apie Kultūros paveldo departamentas prie KM
KurRasti apie Kultūros paveldo departamentas prie KM