Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistasmiško naudojimo ir statistikos skyriaus

vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra valstybės karjeros tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriaus tikslus ir uždavinius vidinės miškotvarkos projektų registravimo ir tvirtinimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Pareigybės funkcijos specialiojoje veiklos srityje - vidinės miškotvarkos projektų parengtų privačių miškų savininkams registravimas, kokybės įvertinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais miškotvarką, vidinės miškotvarkos projektų rengimą, miško naudojimą, informacijos tvarkymą ir teikimą.

6.3. Mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių vidinės miškotvarkos projektų rengimą, privačių miškų tvarkymą, miško naudojimą ir miškų inventorizaciją, ekspertizę.

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Turėti 1 metų patirtį vidinės miškotvarkos projektų registravimo, derinimo ar tvirtinimo srityje.

6.6. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

6.7. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.8. Turėti gerus darbo kompiuteriu (Office programų paketas, ArcGIS 10.x programinė įranga, duomenų bazės, duomenų talpinimas į Interneto puslapį) įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.

7.2. Vertina ir tvirtina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus.

7.3. Registruoja vidinės miškotvarkos projektų parengtų privačių miškų savininkams.

7.4. Ruošia medžiagą leidiniui "Lietuvos miškų ūkio statistika".

7.5. Tvarko internetinio puslapio dalį susijusią su skyriaus veikla.

7.6. Konsultuoja ir teikia pagalbą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengėjams.

7.7. Teikia pasiūlymus dėl vidinės miškotvarkos projektų rengimo, registravimo tvarkos, miškų inventorizacijos.

7.8. Vykdo kitus Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus, Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vedėjo nurodymus pagal skyriaus kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė miškų tarnyba
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 11A, 8(37)490220, vmt@amvmt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė miškų tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė miškų tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė miškų tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė miškų tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė miškų tarnyba
118 apie Valstybinė miškų tarnyba
KurRasti apie Valstybinė miškų tarnyba