Socialinio draudimo skyriaus patarėjasPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-60


SOCIALINIO DRAUDIMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinio draudimo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Socialinio draudimo skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti Skyriaus darbą, formuojant valstybės politiką socialinio draudimo srityje, nustatant ir patikslinant socialinio draudimo sistemos tolesnio vystymo kryptis, analizuojant apdraustiesiems teikiamų garantijų suderinamumą su valstybės galimybėmis, bei analizuoti ir koordinuoti socialinį draudimą vykdančių institucijų darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo antrumo teise vykdyti jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - socialinio draudimo politikos formavimo ir jos įgyvendinimo koordinavimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo teisės aktų rengimo srityje patirtį, taip pat turėti patirties valstybinio socialinio draudimo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo sritį, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;
6.4. išmanyti valstybinio socialinio draudimo administravimo sistemą, turėti sveikatos draudimo bei mokesčių administravimo pagrindus;
6.5. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinio socialinio draudimo sistemą, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą bei socialinio draudimo garantijas;
6.6. žinoti Europos Sąjungos (toliau - ES) institucinę sistemą, ES teisės nuostatas socialinės apsaugos politikos srityje, turėti darbo su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylomis patirties;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;
6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);
6.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. prireikus padeda Skyriaus vedėjui organizuoti, planuoti bei kontroliuoti Skyriaus veiklą tam, kad būtų tinkamai įgyvendinama valstybės politika socialinio draudimo srityje;
7.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl valstybės politikos socialinio draudimo srityje įgyvendinimo bei reikalingo galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo;
7.3. rengia medžiagą valstybinio socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams, siekiant sėkmingo programų bei projektų vykdymo;
7.4. prireikus rengia Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo bei kitų valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, padėsiančius spręsti jų taikymo praktikoje kylančias problemas;
7.5. teikia išvadas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - valdyba) kompetencijai priskiriamų teisės aktų projektų valstybinio socialinio draudimo klausimais, rengia valdybai paaiškinimus dėl socialinio draudimo įstatymų taikymo, užtikrinant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų suderinamumą;
7.6. rengia išvadas dėl kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - ministerija) administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu - ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ar valstybės valdymo institucijų parengtų ir pateiktų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
7.7. rengia informaciją, raštus ir išvadas dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų institucijų paklausimų valstybinio socialinio draudimo klausimais;
7.8. analizuoja kitų valstybės valdymo institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus dėl valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir rengia išvadas bei teikia argumentuotus atsakymus į šiuos paklausimus bei pasiūlymus, siekiant formuoti ministerijos vykdomą politiką socialinio draudimo srityje;
7.9. analizuoja nedarbo socialinio draudimo aktualumą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl šios draudimo rūšies tobulinimo;
7.10. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais administracijos padaliniais dėl galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių, siekiant vienodos šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo praktikos;
7.11. analizuoja ir vertina, ar valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES reglamentų, direktyvų bei kitas tarptautinės teisės normas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus. Pastebėjus neatitikimus teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų suderinamumo galimybių;
7.12. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, darbo grupėse, projektuose bei programose, kurios vykdomos Skyriaus kompetencijos ribose;
7.13. dalykiniuose susitikimuose, seminaruose, paskaitose ir per žiniasklaidos priemones aiškina valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių norminių aktų taikymo tvarką, siekiant informuoti visuomenę apie ministerijos vykdomą socialinę politiką;
7.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose svarstant susijusius su valstybinio socialinio draudimo sistema įstatymų projektus, atstovauja ministerijai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose;
7.15. laikinai nesant skyriaus vedėjo antrumo teise vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
7.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1034 € iki mokesčių išskaitymo / apie 796 € "į rankas"
Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 11, 852664201, post@socmin.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rekvizitai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skundailt.com apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Verslo žinios apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
118 apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
KurRasti apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija