Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėjasTAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO

TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, žinoti Europos sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, teismų praktiką;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

7.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengia teisiškai motyvuotus procesinių dokumentų projektus pagal Teisėjų tarybos patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus;

7.4. teismo pirmininko, teisėjo pavedimu rengia raštų (atsakymų) projektus dėl teisme gautų asmenų skundų, pareiškimų ar prašymų, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;

7.5. rengia dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;

7.6. rengia kitus teismo veiklos dokumentus;

7.7. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka parengia, į LITEKO įsega viešai skelbtinas "nuasmenintas" teismo procesinių dokumentų versijas;

7.9. gauna ir teikia reikiamus duomenis į nagrinėjamas bylas iš/į duomenų registrų;

7.10. užtikrina tinkamą bylų saugojimą, kai byla yra pas teisėjo padėjėją;

7.11. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

7.12. apmoko dirbti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

7.13. pavaduoja kitą teisėjo padėjėją ar teismo pirmininko padėjėją (teisininką ir atstovą ryšiams su žiniasklaida ir visuomene), jam nesant darbe, laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

7.14. vykdo kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Tauragės apylinkės teismas
Miestas: Tauragė
Kreiptis: (8446)72125, personalas.taurage@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Tauragės apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Tauragės apylinkės teismas
Rekvizitai apie Tauragės apylinkės teismas
Skundailt.com apie Tauragės apylinkės teismas
Verslo žinios apie Tauragės apylinkės teismas
118 apie Tauragės apylinkės teismas
KurRasti apie Tauragės apylinkės teismas