Strateginio valdymo departamento Projektų įgyvendinimo ir koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. gegužės d. įsakymu Nr. 1R-

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginio valdymo departamento (toliau - departamentas) Projektų įgyvendinimo ir koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga supaprastintiems mažos vertės pirkimams organizuoti ir vykdyti, darbo saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos reikalavimų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms įgyvendinti Teisingumo ministerijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimas Teisingumo ministerijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities, teisės ar vadybos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, darbuotojų darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.7. mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialiąją kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal "Europass").

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal Teisingumo ministerijos administracijos padalinių pateiktus duomenis dalyvauja rengiant kasmetinį Teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų planą ir skaičiuojant viešųjų pirkimų vertes, tikrina prekių pirkimo kodus ir paslaugų kategorijas;

7.2. organizuoja ir vykdo supaprastintus mažos vertės pirkimus;

7.3. rengia supaprastintų mažos vertės pirkimų dokumentus (prireikus - ir kitų viešųjų pirkimų dokumentus) ir užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka;

7.4. rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Teisingumo ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Teisingumo ministerijos interneto tinklalapyje ir kituose teisės aktais nustatytuose viešinimo šaltiniuose;

7.5. tvarko vykdomų viešųjų pirkimų bylas ir perduoda jas saugoti į Teisingumo ministerijos archyvą;

7.6. organizuoja civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ministerijoje;

7.7. instruktuoja Teisingumo ministerijos darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, reikalavimus;

7.8. pagal kompetenciją atstovauja Teisingumo ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimu ministerijoje;

7.9. pagal kompetenciją rengia ministro įsakymų, Teisingumo ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

7.10. yra atsakingas už jo funkcijoms priskirtų Teisingumo ministerijos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;

7.11. vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 30, 2662857, rita.kamarauskiene@tm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Teisingumo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Teisingumo ministerija
Rekvizitai apie Teisingumo ministerija
Skundailt.com apie Teisingumo ministerija
Verslo žinios apie Teisingumo ministerija
118 apie Teisingumo ministerija
KurRasti apie Teisingumo ministerija