Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. A-136


VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką vaiko teisių apsaugos srityje, vykdyti vaiko teisių apsaugą ir jo teisių pažeidimų prevenciją Panevėžio rajone, atstovauti Vaikų teisių apsaugos skyriui teismuose, teisėsaugos institucijose, valstybės mokymo, ugdymo, gydymo įstaigose, nevalstybinėse organizacijose, ginančiose vaiko teises ir organizuojančiose vaikų globą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - užtikrina įstaigai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą vaiko teisių apsaugos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų teisių apsaugą, šeimos santykius bei viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir valstybės tarnybą, mokėti organizuoti šių įstatymų ir nutarimų įgyvendinimą praktiškai;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
6.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, tinkamai atstovauja vaiko interesams, gina jo teises ir teisėtus interesus teismuose, kitose teisėsaugos, valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ir visuomeninėse organizacijose;
7.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir teismų pavedimu rengia ir teikia išvadas teismams vaiko teisių apsaugos klausimais;
7.3. renka medžiagą ir rengia ieškininius pareiškimus, prašymus, skundus, kitus dokumentus teismams, atlieka kitus procesinius veiksmus;
7.4. analizuoja teisės aktų pažeidimų priežastis vaiko teisių apsaugos srityje ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia teisės aktų ir jų pakeitimo projektus, teikia išvadas;
7.5. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, bylose, kuriose vaikas įtariamas padaręs nusikaltimą ir dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas;
7.6. surašo administracinių nusižengimų protokolus, surenka reikalingus dokumentus administracinio nusižengimo bylai nagrinėti ir pateikia skyriaus vedėjui ar teismui;
7.7. rengia Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų savivaldybės norminių teisės aktų vaiko teisių apsaugos klausimais projektus, teikia teisines išvadas;
7.8. rengia sutarčių skyriaus veiklos klausimais projektus;
7.9. vykdo skyriaus parengtų dokumentų teisinę priežiūrą;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus vaiko teisių apsaugos klausimais;
7.11. vykdo prevencinį darbą prieš smurtą šeimose, stiprinant jose augančių vaikų apsaugą, kartu su policijos pareigūnais, seniūnais ir socialiniais darbuotojais dalyvauja reiduose į socialinės rizikos šeimas;
7.12. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, prokuratūra, teismais, probacijos tarnyba, kitomis įstaigomis ir organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;
7.13. suveda į duomenų bazę SPIS duomenis apie atstovavimą nepilnamečių vaikų interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose;
7.14. konsultuoja teisiniais klausimais skyriaus specialistus;
7.15. vykdo kitus su pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų vykdomi skyriaus tikslai ir funkcijos;
7.16. pavaduoja skyriaus vedėją, jam nesant darbe.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: (845)503724, stase.venslaviciene@panrs.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija
118 apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija