Žemės ūkio paramos departamento Metodikų rengimo ir koordinavimo skyrius vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d.

įsakymu Nr. PS1-535

ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS DEPARTAMENTO

METODIKŲ RENGIMO IR KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio paramos departamento (toliau - Departamentas) Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta informacijos apie tiesiogines ir kompensacines išmokas (toliau - Išmokos) surinkimą ir pateikimą, užtikrinti Išmokų administravimo ir kontrolės darbo dokumentų atitiktį Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktams bei paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas priemones administravimo įgyvendinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - tiesioginių, kompensacinių išmokų administravime bei joms reikalingų teisės aktų kūrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių administravimu;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kuria, rengia, analizuoja su paramos administravimu susijusius ES ir LR teisės aktus ir administravimo darbo dokumentus, laiku ir tinkamai perkelia pakeitimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijos fondu (toliau - EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio kaimo plėtrai (toliau - EŽŪFKP) į administravimo darbo dokumentus bei kitus dokumentus;

7.2. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir inicijuoja informacinių sistemų pakeitimų užsakymus, derina informacinių sistemų pakeitimų dokumentus;

7.3. atstovauja Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) teikiant pastabas dėl paramos administravimo (ar lygiaverčių) dokumentų, surenka informaciją iš atsakingų Agentūros padalinių, teikia siūlymus LR Žemės ūkio ministerijai ir(arba) kitoms institucijoms dėl LR teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo EŽŪGF ir EŽŪFKP priemonių administravimo klausimais, dalyvauja jų rengimo ir tobulinimo procese;

7.4. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išaiškinimus ir konsultacijas bendrosios žemės ūkio politikos, paramos administravimo bei horizontaliųjų valstybės politikos įgyvendinimo klausimais pareiškėjams, Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia susijusią informaciją, taip pat dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.6. pristato pranešimus susijusius su Išmokų administravimo klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu, pristato su Išmokomis susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams bei pranešimus, susijusius su administravimo darbo dokumentų pakeitimais;

7.7. vykdo masinius pirminio paraiškų duomenų sutikrinimo procesus, analizuoja jų rezultatus;

7.8. paskirsto administruojamų paraiškų, gautų dokumentų bei rengiamų sprendimų dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo kiekį Pirmajam, Antrajam ir Trečiajam tiesioginės paramos administravimo skyriams;

7.9. teikia informaciją, susijusią su klaidingų, anuliuotų išmokų įrašų ištaisymu, minusinių transakcijų perdavimu, bei atlieka kitus veiksmus, susijusius su tinkamu paraiškų administravimu;

7.10. masiniu būdu formuoja ir siunčia pareiškėjams pranešimus dėl duomenų patikslinimo, informacinius pranešimus apie pareiškėjams mokėtinas išmokų sumas bei taikomas sankcijas;

7.11. formuoja, sistemina, ir teikia statistinę informaciją, reikalingą paramos administravimo proceso stebėsenai bei darbo krūvio paskirstymui ir rengia planus, kurie yra reikalingi Agentūros strateginiams tikslams pasiekti;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus bei rengia atsakymus į juos;

7.13. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra