Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-60


BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - ministerija) prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, viešųjų pirkimų sutarčių rengimą, keitimą ir viešinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo ir teisės, susijusios su viešųjų pirkimų sritimi, taikymo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų sistemą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir valstybės tarnybą, gebėti juos analizuoti ir vadovautis jais darbe;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu - ministerijos darbuotojai), rengia ministerijos viešųjų pirkimų dokumentus (kvietimus, konkursų sąlygas) ir dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijos darbe;
7.2. administruoja ir vykdo viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
7.3. nagrinėja, vertina tiekėjų pasiūlymus ir teikia vertinimo išvadas dėl jų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
7.4. rengia atsakymus į tiekėjų pateiktus paklausimus;
7.5. su pirkimo iniciatoriais derina mažos vertės neskelbiamų pirkimų ir pirkimų organizatoriaus vykdomų mažos vertės skelbiamų pirkimų dokumentus;
7.6. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais rengia pirkimo dokumentus (konkurso sąlygų skelbimus, kvietimus, technines specifikacijas, aprašomuosius ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus, patikslinimus);
7.7. ruošia paklausimus ir kitus dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų klausimais;
7.8. rengia viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais ministerijos darbuotojais, tiekėjais bei skelbia sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
7.9. nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, skundus ir pranešimus viešųjų pirkimų klausimais;
7.10. kaupia informaciją apie atliktus ir nutrauktus ministerijos viešuosius pirkimus, analizuoja ministerijos viešųjų pirkimų praktiką, apibendrina rezultatus, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų organizavimo ir vykdymo tvarkos tobulinimo, viešųjų pirkimų operatyvumo didinimo;
7.11. teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, skyriaus vedėjui, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitiems kompetentingiems asmenims;
7.12. rengia išvadas, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų sritimi, projektų;
7.13. vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų stebėseną ir rengia teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu;
7.14. nagrinėja pretenzijas, susijusias su viešaisiais pirkimais;
7.15. dalyvauja rengiant teismams dokumentus, susijusius su ministerijos viešaisiais pirkimais;
7.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € iki mokesčių išskaitymo / apie 723 € "į rankas"
Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 11, 852664201, post@socmin.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rekvizitai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skundailt.com apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Verslo žinios apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
118 apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
KurRasti apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija