Kauno rajono skyriaus Vyriausiasis specialistasKLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO KAUNO RAJONO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Kauno rajono skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros konsultantas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II.PASKIRTIS

4. Klientų aptarnavimo departamento Kauno rajono skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (karjeros konsultanto) pareigybė reikalinga konsultuoti ir motyvuoti darbo ieškančius asmenis individualiai ir grupėmis, profesijos pasirinkimo, pasirengimo įsidarbinimui, verslo pradžios klausimais bei padėti rasti tinkamiausius sprendimus asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas darbo rinkos paslaugas, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja ir motyvuoja darbo ieškančius asmenis individualiai arba grupėmis dėl:
7.1.1. profesijos pasirinkimo - pataria ir padeda klientams profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, teikia informaciją apie mokymo programas bei mokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas, kompetencijas, atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius;
7.1.2. profesinės karjeros planavimo (pasirengimo įdarbinimui, integracijos į darbo rinką) - pataria ir padeda parengti gyvenimo aprašymą (CV), parašyti motyvacinį laišką, pasirengti pokalbiui su darbdaviu, naudotis įvairiais darbo paieškos būdais ir metodais, naudotis elektroninėmis paslaugomis, veda motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimus;
7.1.3. verslo pradžios - teikia pagalbą įgyjant žinių, reikalingų pradėti savo verslą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, ugdančiomis verslumą ar teikiančiomis paramą verslo pradžiai;
7.2. organizuoja renginius su socialiniais partneriais ieškantiems darbo asmenims profesijos pasirinkimo, verslo pradžios, darbo santykių ir kitais klausimais;
7.3. padeda rasti tinkamiausius sprendimus darbo ieškantiems asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, dėl užimtumo galimybių padidinimo, pasinaudojant socialines paslaugas teikiančių ar specialias programas įgyvendinančių įvairių institucijų, organizacijų teikiama pagalba ir parama;
7.4. kartu su specialistu, vykdančiu įdarbinimo konsultanto funkcijas, nustato laiką, per kurį bus suteiktos darbo ieškančiam asmeniui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus bei pasiektus rezultatus;
7.5. nustatyta tvarka dalyvauja antrinėje kandidatų į laisvas darbo vietas atrankoje;
7.6. analizuoja savo ir skyriaus veiklos rezultatus kompetencijos ribose ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas;
7.7. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Kauno teritorinės -darbo biržos (toliau - Darbo birža) darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
7.8. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
7.8.1. konsultavimo procedūrų tobulinimo;
7.8.2. kitų jo kompetencijos klausimų;
7.9. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.10. skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
7.11. priima asmenų pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje;
7.12. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis apie darbo ieškantiems asmenims suteiktas paslaugas ir kitais jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Kauno teritorinė darbo birža
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E.Ožeškienės g. 37, 837225634, info.KaunoTDB@ldb.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kauno teritorinė darbo birža


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno teritorinė darbo birža
Rekvizitai apie Kauno teritorinė darbo birža
Skundailt.com apie Kauno teritorinė darbo birža
Verslo žinios apie Kauno teritorinė darbo birža
118 apie Kauno teritorinė darbo birža
KurRasti apie Kauno teritorinė darbo birža