Vandenų ir žemės gelmių išteklių skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-213

TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO

VANDENŲ IR ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Vandenų ir žemės gelmių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos departamento (toliau - Departamentas) Vandenų ir žemės gelmių išteklių skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vandens išteklių apsaugos ir naudojimo, požeminio vandens išteklių tyrimų, naudojimo ir apsaugos politikos, užterštų teritorijų tvarkymui teisinio reglamentavimo bazės formavimui ir įgyvendinimo koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - požeminio vandens išteklių tyrimų, naudojimo, stebėsenos ir apsaugos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geologijos krypties; technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties; socialinių mokslų studijų srities teisės krypties; fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties; biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. būti susipažinęs su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais nacionaliniais ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais požeminio vandens išteklių naudojimą, stebėseną ir apsaugą;

6.6. būti susipažinęs su LR pozicijų dėl ES teisės aktų projektų ir ataskaitų iš ES institucijų organizuojamų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia, dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vandens išteklių apsaugą ir naudojimą, požeminio vandens išteklių naudojimą, stebėseną ir apsaugą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.2. rengia, dalyvauja rengiant ar teikia pasiūlymus technologiniams ir aplinkos apsaugos reikalavimams požeminio vandens išteklių reglamentavimo klausimais;

7.3. nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtus LR teisės aktų projektus, susijusius su požeminio vandens išteklių naudojimu, stebėsena ir apsauga, teikia pasiūlymus;

7.4. rengia, dalyvauja rengiant ilgalaikes ir tikslines programas, strateginius dokumentus požeminio vandens išteklių naudojimo, stebėsenos ir apsaugos srityse ir pagal nustatytas veiklos sritis koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.5. teikia pasiūlymus dėl ekonominių priemonių, būtinų tausesniam požeminio vandens išteklių naudojimui, stebėsenai ir apsaugai, taikymo;

7.6. pagal nustatytas veiklos sritis rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų, kitų dokumentų ir užtikrina Lietuvos pozicijų pristatymą ES institucijose;

7.7. rengia, dalyvauja rengiant valstybinės požeminio vandens apsaugos ir vandens išteklių naudojimo kontrolės tvarką;

7.8. rengia, dalyvauja rengiant užterštų teritorijų tvarkymo reikalavimus;

7.9. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais;

7.10. nagrinėja LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimuose, kitų valstybės institucijų, piliečių ir organizacijų prašymus pagal nustatytas veiklos sritis, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui;

7.11. pagal nustatytas veiklos sritis bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;

7.12. dalyvauja planuojant valstybės ir ES struktūrinės paramos, skirtos požeminių vandens telkinių apsaugai, užterštų teritorijų tvarkymui poreikį ir panaudojimą;

7.13. pagal nustatytas veiklos sritis nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

7.14. pagal nustatytas veiklos sritis nustatytąja tvarka organizuoja ir užtikrina ataskaitų ir duomenų dėl ES teisės aktų įgyvendinimo parengimą ir pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

7.15. pagal nustatytas veiklos sritis dalyvauja tarptautinių sutarčių, nacionalinių bei tarptautinių programų projektuose ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.16. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;

7.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € iki mokesčių išskaitymo / apie 723 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 852663661, info@am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.06.13
Galioja iki: 2018.07.01Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos ministerija
Rekvizitai apie Aplinkos ministerija
Skundailt.com apie Aplinkos ministerija
Verslo žinios apie Aplinkos ministerija
118 apie Aplinkos ministerija
KurRasti apie Aplinkos ministerija