Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Architektūros poskyrio Vyriausiasis specialistas (pakaitinis)PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. P1-834URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO
ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO SKYRIAUS ARCHITEKTŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros teritorijų planavimo ir statinių projektavimo procesui reguliuoti, įgyvendinant patvirtintų teritorinio planavimo dokumentų sprendinius, tikrinant jų įvykdymą projektuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų projektavimo, planavimo priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar valstybinės priežiūros srityje;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statinių projektavimo reglamentus, teritorijų planavimą;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Infostatybos" ir TPDRIS sistemose.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja projektus, teritorijų planavimo dokumentus, teikia siūlymus dėl viešojo, bendrojo, dviračių transporto ir pėsčiųjų srautų, eismo krypčių reguliavimo;
7.2. vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais, teisės aktais, tikrina techninius projektus, teritorijų planavimo dokumentus, eismo organizavimo schemas;
7.3. tikrina techninius projektus, pateiktus statybą leidžiančiam dokumentui gauti, ir teikia išvadas IS "Infostatyba" ir TPDRIS sistemose;
7.4. tikrina projektų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, teikia išvadas Teritorijų planavimo komisijai ir Saugaus eismo komisijai pagal kompetenciją;
7.5. tikrina atitiktį Lietuvos Respublikos statybos įstatymui ir raštu pritaria ypatingų ir neypatingų inžinerinių ir susisiekimo infrastruktūros statinių projektams bei tinklų schemoms;
7.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, infrastruktūros sutarčių vykdymo ir rengia teisės aktais pagrįstus atsakymų projektus;
7.7. priima prašymus inžinerinių statinių specialiesiems architektūros reikalavimams gauti ar prisijungimo sąlygoms išduoti ir patikrina pateiktus dokumentus;
7.8. parengia specialiuosius reikalavimus, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas;
7.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.17Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija