Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio Vyriausiasis specialistas (pakaitinis)PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. PAD-59

FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTOS APSKAITOS SKYRIAUS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ APSKAITOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Regos ugdymo centro turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitos, finansinių, biudžeto vykdymo bei kitų ataskaitų rengimo apskaitai tvarkyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - buhalterinės apskaitos - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei buhalterinio darbo patirtį;
6.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su poskyrio funkcijų vykdymu;
6.4. gebėti konsultuoti poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, teisinės bazės informacine sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
7.2. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir duomenis Valstybės kontrolės, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateiktus prašymus, nurodymus;
7.3. rūšiuoja priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pateiktus dokumentus, juose užfiksuotus duomenis registruoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
7.4. tvarko ilgalaikio, biologinio turto ir atsargų apskaitą pagal biudžetines įstaigas, materialiai atsakingus asmenis, finansavimo šaltinius ir programas, priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų sprendimu, inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas;
7.5. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
7.6. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
7.7. apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir terminais perveda į savivaldybės biudžetą, tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras;
7.8. ruošia paraiškas lėšoms gauti pagal lėšų šaltinius, programas, valstybines funkcijas ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės asignavimų valdytojams bei kitoms finansuojančioms institucijoms;
7.9. rengia priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;
7.10. rengia priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų biudžeto vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams, priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams bei kitoms institucijoms;
7.11. kaupia ir sistemina priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos duomenis, reikalingus tarpusavio operacijų su kitais viešojo sektoriaus subjektais suderinimui, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje;
7.12. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje teikia ir derina priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarpusavio operacijų su kitais viešojo sektoriaus subjektais informaciją ir eliminavimo informaciją;
7.13. konsultuoja ir apmoko poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
7.14. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą su priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų buhalterine apskaita susijusią informaciją (įstaigos gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) įstaigų vadovams pagal nustatytą tvarką;
7.15. pagal savo kompetenciją atlieka priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
7.16. kontroliuoja priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus informuoja poskyrio vedėją;
7.17. teikia asmenims, atsakingiems už lėšų planavimą, duomenis, reikalingus lėšų poreikiui, priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų funkcijoms įgyvendinti apskaičiuoti;
7.18. užtikrina buhalterinių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
7.19. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.20. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
7.21. laikinai vykdo kito poskyrio specialisto funkcijas jo atostogų metu poskyrio vedėjo arba skyriaus vedėjo pavedimu;
7.22. nesant poskyrio vedėjo, laikinai vykdo poskyrio vedėjo funkcijas skyriaus vedėjo pavedimu.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su poskyrio funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.17Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija