Strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (pakaitinis)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V- 140


STRATEGIJOS DEPARTAMENTO
STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga analizuoti elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtrą, bendradarbiaujant su struktūriniais padaliniais rengti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) investicijų projektus, rengti pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo ir atrankos, atlikti investicijų projektų įgyvendinimo stebėseną, rengti jų vykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus dėl reikalingų pakeitimų, rengti Tarnybos geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos pajamų ir išlaidų sąmatų projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -investicijų projektų rengimo bei geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos pajamų ir išlaidų sąmatų projektų rengimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
6.2. turėti 3 metų darbo patirties ekonomikos srityje.
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, biudžeto tvarkymo ir strateginio planavimo principus, investicijų projektų rengimo bei biudžetinių įstaigų finansų tvarkymo principus.
6.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sektorių veiklą.
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei dirbti komandoje.
6.6. išmanyti biudžetinėse įstaigose taikomus apskaitos, strateginio planavimo ir vidaus kontrolės principus.
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas.
6.8. mokėti anglų arba vokiečių kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.9. mokėti dirbti su kompiuterinėmis tekstinio redagavimo, duomenų bazių programomis.
6.10. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Analizuoja elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtrą, tendencijas, naujoves Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje.
7.2. Bendradarbiaudamas su Tarnybos struktūriniais padaliniais, rengia investicijų projektų aprašymus, jų finansavimo poreikio charakteristikas ir kitą investicijų projektus apibūdinančią informaciją ir dokumentus, reikalingus Tarnybos investicijų projektų atrankos komisijai siūlomų investicijų projektų vertinimui bei reikalingiems sprendimams priimti.
7.3. Veiklos valdymo sistemos Veiklos planavimo (įskaitant išlaidų planavimą) ir kontrolės modulyje rengia investicijų projektų planą ir kontroliuoja jo vykdymą, siekiant, užtikrinti, kad būtų pasiekti ir įgyvendinti Tarnybos strateginiame veiklos plane numatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai, rengia pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo ir atrankos, teikia parengtą investicijų projektų plano projektą svarstyti Tarnybos investicijų projektų atrankos komisijai.
7.4. vykdo investicijų projektų įgyvendinimo einamaisiais metais stebėseną, analizuoja Tarnybos investicijų projektų lėšų panaudojimo ataskaitas bei teikia siūlymus dėl Tarnybos investicijų projektų lėšų perskirstymo, kad būtų užtikrintas paskirtų asignavimų naudojimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas.
7.5 teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl Tarnybos investicijų planų, jų savalaikio įgyvendinimo, siekiant užtikrinti, kad Tarnyba galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas funkcijas.
7.6. teikia Tarnybos padaliniams informacinę ir metodinę pagalbą investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, konsultuoja Veiklos valdymo sistemos Veiklos planavimo (įskaitant išlaidų planavimą) ir kontrolės modulio investicijų projektų naudojimo klausimais;
7.7. apskaičiuoja Tarnybos darbo užmokesčio fondo dydį bei kontroliuoja jo vykdymą.
7.8. planuoja Tarnybos geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos metinį biudžetą,
7.9. rengia Tarnybos geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programos sąmatos projektą.
7.10. vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Strategijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € iki mokesčių išskaitymo / apie 723 € "į rankas"
Įmonė: Ryšių reguliavimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852105632, 861813475, aukse.blaziene@rrt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.26Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Ryšių reguliavimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ryšių reguliavimo tarnyba
Rekvizitai apie Ryšių reguliavimo tarnyba
Skundailt.com apie Ryšių reguliavimo tarnyba
Verslo žinios apie Ryšių reguliavimo tarnyba
118 apie Ryšių reguliavimo tarnyba
KurRasti apie Ryšių reguliavimo tarnyba