Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriusPATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės mero

2018 m. rugpjūčio 3 d. potvarkiu Nr. MP-72


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) direktoriaus pareigybė yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

2. Pareigybė lygis - A1.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

3.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

3.3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.4. turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

4. Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR PAREIGOS

5. Direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Įstaigos veiklą, atsako už Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, kokybiškos sveikatos priežiūros teikimą;

5.2. atsako už įstaigos personalo sukomplektavimą, užtikrina sąlygas įstaigos teikiamų paslaugų kokybei, prieinamumui bei jų suteikimui laiku;

5.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia;

5.4. vadovauja Įstaigos administracinei, finansinei ir ūkinei veiklai;

5.5. leidžia Įstaigos veiklą reglamentuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, duoda nurodymus, pagal kompetenciją privalomus visiems darbuotojams;

5.6. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

5.7. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą Įstaigoje;

5.8. įgyvendina steigėjo priimtus sprendimus;

5.9. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su Įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

5.11. organizuoja Įstaigos pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. inicijuoja Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą;

5.13. kontroliuoja Įstaigos padalinių ir jų vadovų darbą ir jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;

5.14. rengia ir vykdo Įstaigos veiklos planus, rengia ir pateikia steigėjui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos atskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ataskaitą apie Įstaigos finansų kontrolės būklę;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Įstaigai priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą ir apsaugą;

5.16. organizuoja Įstaigos vidaus kontrolę, jos veikimą ir tobulinimą;

5.17. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;

5.18. veikia Įstaigos vardu, atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis pats arba įgalioja asmenį;

5.19. užtikrina civilinės, darbų ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;

5.20. priima, svarsto Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų;

5.21. pagal įstatymus organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimu;

5.22. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

5.23. privalo pateikti Įstaigos veiklą tikrinančioms institucijoms visą reikalingą informaciją ir dokumentus;

5.24. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir administracijai, kitoms institucijoms, rengiant ir svarstant dokumentų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklą, projektus;

5.25. vykdo pagal kompetenciją kitas Įstaigos įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

6. Direktorius atsako už:

6.1. savo pareigų, nustatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. žalą, padarytą įstaigai ar įstaigos pacientams dėl savo kaltės ar neatsargumo, teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą.

7. Direktorius pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.Įmonė: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Miestas: Pakruojis
Kreiptis: (8421)69079, (8421)61695, regina.valentinaviciene@pakruojis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  118 apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  KurRasti apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija