Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriusPATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės mero

2018 m. rugpjūčio 3 d. potvarkiu Nr. MP-73


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus (toliau - Įstaiga) pareigybė yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

2. Pareigybė lygis - A1.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;3.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"

3.3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.4. turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

4. Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelis;

4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR PAREIGOS

5. Organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, atsako už įstaigos veiklą.

6. Leidžia įsakymus, tvirtina darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus, duoda nurodymus, privalomus visiems darbuotojams.

7. Nustato įstaigos vidaus organizacinę valdymo struktūrą.

8. Nustato darbuotojų etatus. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatina arba skiria drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybės aprašymus.

9. Organizuoja darbuotojų, dėl kurių pareigybių rengiamas konkursas, priėmimą į darbą viešo konkurso būdu.

10. Suderinęs su įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

11. Priima atsakomybę už finansinės atskaitomybės sudarymą.

12. Vadovauja įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus, užtikrina įstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.

13. Teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui.

14. Teikia metinę finansinę ataskaitą ir praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą` dalininkams.

15. Atstovauja įstaigai teisme ir kitose institucijose.

16. Teikia klausimus, susijusius su įstaigos veikla, svarstyti įstaigos dalininkams.

17. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose.

18. Rengia įstaigos padalinių vadovų atestaciją.

19. Informuoja dalininkus apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius, siūlo spręsti jų reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.

20. Suderinęs su Gydymo, Slaugos ir Stebėtojų tarybomis, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus LNSS įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros normatyvus ir steigėjo bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, keičia teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, stacionaro lovų skaičių.

21. Diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo metodus ligoninėje ir jos padaliniuose.

22. Dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomose prevencinėse programose, sudarydamas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kontroliuoja jų vykdymą įstaigoje.

23. Analizuoja įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti.

24. Teikia pasiūlymus ir dalyvauja planuojant ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimtis.

25. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti įstaigos vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

26. Atsako už perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą bei išsaugojimą.

27. Pagal kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia ir sudaro sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis.

28. Naudoja laikinai laisvas įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

29. Atsako už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą.

30. Atsako už informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą.

31. Dalininkams priėmus sprendimą, perduoda, perleidžia, išnuomoja, įkeičia ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat laiduoja ar garantuoja juo kitų subjektų prievolių įvykdymą įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

32. Tiria piliečių ir organizacijų skundus, organizuoja jų apskaitos tvarkymą, kontroliuoja jų vykdymą.

33. Organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą.

34. Įgyvendina priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje.

35. Laiku ir kokybiškai vykdo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio dalininkų pavedimus, žodžiu ar raštu, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

36. Direktorius atsako už:

36.1. savo pareigų, nustatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

36.2. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;

36.3. žalą, padarytą įstaigai ar įstaigos pacientams dėl savo kaltės ar neatsargumo, teisės aktų nustatyta tvarka;

36.4. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą.

37. Direktorius pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.Įmonė: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Miestas: Pakruojis
Kreiptis: (8421)69079, (8421)61695, regina.valentinaviciene@pakruojis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  118 apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija
  KurRasti apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija