PROJEKTO "LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRAPROJEKTO "LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA (E.KALBA)" (NR. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006), BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Projekto "Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E.Kalba)" (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006), bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, viešųjų pirkimų specialistas (toliau - Projekto pirkimų specialistas) yra Lietuvių kalbos instituto (toliau - Institutas) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.Projekto pirkimų specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.Pareigybės lygis - A1.Pareigybės paskirtis - užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų laikymąsi projekto "Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E.Kalba)" (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006), bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (toliau - Projektas), veikloje, organizuoti ir vykdyti Projekto viešuosius pirkimus.Projekto pirkimų specialistas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.Atitikti ne žemesnį kaip A1 pareigybės lygį (aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą) (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį).

6.2.Turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį organizuojant viešuosius pirkimus ir būnant viešųjų pirkimų komisijų nariu.

6.3.Turėti darbo su CVP IS patirtį.

6.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir jų vykdymo principus bei formas.

6.5.Mokėti dirbti pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, kitomis interneto naršyklių programomis) bei žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.

6.6.Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, tinkamai rinktis darbo metodus.

6.7.Išmanyti raštvedybos reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas.

6.8.Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.9.Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Projekto pirkimų specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1.Rengia Projekto viešųjų pirkimų dokumentus.

7.2.Skelbia Projekto viešuosius pirkimus, vykdo jų priežiūrą.

7.3.Rengia atsakymus į tiekėjų pateiktus paklausimus ir / ar kitų Projekto viešųjų pirkimų metu vykdomai komunikacijai reikalingus dokumentus.

7.4.Prižiūri sutarčių derinimo ir sudarymo procesą.

7.5.Užtikrina, kad įgyvendinant Projekto veiklą būtų laikomasi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų srityje.

7.6.Dalyvauja ir konsultuoja Projekto komandos narius rengiant su projekto veiklomis susijusias viešojo pirkimo sutartis.

7.7.Projekto vadovo pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

8.1.Reikalauti sudaryti darbui palankias darbo sąlygas.

8.2.Tobulinti savo kvalifikaciją.

8.3.Teikti pasiūlymus Projekto vadovui dėl Projekto veiklos tobulinimo.

8.4.Laiku gauti darbo užmokestį, turėti kasmetines atostogas ir priklausančias socialines garantijas.

8.5.Gauti, rinkti, analizuoti informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti.

Darbuotojas turi ir kitas teises nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų įvykdymą tinkamai ir laiku pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką.

Už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Įmonė: Lietuvių kalbos institutas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Vileišio g. 5, (85)2346621, lki@lki.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Lietuvių kalbos institutas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Lietuvių kalbos institutas
  Rekvizitai apie Lietuvių kalbos institutas
  Skundailt.com apie Lietuvių kalbos institutas
  Verslo žinios apie Lietuvių kalbos institutas
  118 apie Lietuvių kalbos institutas
  KurRasti apie Lietuvių kalbos institutas