PROJEKTO "LT INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA, MODERNIZAVIMAS IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTAS "VIRTUALUS MUZIEJUS" KOORDINATORIUSPROJEKTO "LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) PLĖTRA, MODERNIZAVIMAS IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTAS "VIRTUALUS MUZIEJUS" (NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004), BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, KOORDINATORIAUS LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Projekto "Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtra, modernizavimas ir naujų el. paslaugų projektas "Virtualus muziejus" (Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004), bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, koordinatorius Lietuvių kalbos institute (toliau - Projekto koordinatorius) yra Lietuvių kalbos instituto (toliau - Institutas) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.Projekto koordinatoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.Pareigybės lygis - A1.Pareigybės paskirtis - koordinuoti Institute vykdomas į projektą "Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtra, modernizavimas ir naujų el. paslaugų projektas "Virtualus muziejus" (Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004), bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (toliau - Projektas), įtrauktas veiklas.Projekto koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus Instituto direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.Atitikti ne žemesnį kaip A1 pareigybės lygį (aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą) socialinių mokslų srityje (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį).

6.2.Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo projektinėje veikloje patirtį (paraiškų rengimas, ataskaitų rengimas, veiklų koordinavimas ir kontroliavimas, sprendimų priėmimas).

6.3.Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, finansavimo sutartimi, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais su funkcijomis susijusiais teisės aktais.

6.4.Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų darbuotojų veiklą.

6.5.Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.6.Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

6.7.Mokėti dirbti pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, kitomis interneto naršyklių programomis).

6.8.Turės būti baigęs darbo su LIMIS mokymus (turės turėti darbo su LIMIS kursų baigimo pažymėjimą). Šie mokymai bus organizuojami Projekto įgyvendinimo metu ir atrinktas Projekto koordinatorius privalės juos baigti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Projekto koordinatorius vykdo šias funkcijas:

7.1.Organizuoja ir koordinuoja Instituto vykdomas į Projektą įtrauktas veiklas.

7.2.Organizuoja ir koordinuoja Projekto vykdymo metu kuriamos el. paslaugos "Lietuvių kalba per priemones, eksponatus bei ekspozicijas" sukūrimo ir įdiegimo į LIMIS darbus.

7.3.Organizuoja ir koordinuoja Projekto metu Institute skaitmeninamų kultūros paveldo objektų atranką ir paruošimą skaitmeninti.

7.4.Dalyvauja Projekto vykdymo metu organizuojamų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūrose.

7.5.Dirba Projekto darbo grupėje, kuri koordinuoja el. paslaugų sukūrimo ir įdiegimo į LIMIS veiklas.

7.6.Koordinuoja LIMIS ir Instituto informacinių išteklių informacinės sistemos sąsajų sukūrimo veiklas.

7.7.Dirba Projekto darbo grupėje, kuri koordinuoja LIMIS sąsajų su kitomis IS ir registrais sukūrimo ir tobulinimo veiklas.

7.8.Rengia ir Projekto vadovui teikia Projekte dirbančių darbuotojų darbo apskaitos žiniaraščius, veiklų ataskaitas.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

8.1.Reikalauti sudaryti darbui palankias darbo sąlygas.

8.2.Tobulinti savo kvalifikaciją.

8.3.Teikti pasiūlymus Projekto vadovui dėl Projekto veiklos tobulinimo.

8.4. Laiku gauti darbo užmokestį, turėti kasmetines atostogas ir priklausančias socialines garantijas.

8.5.Gauti, rinkti, analizuoti informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti.

Darbuotojas turi ir kitas teises nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų įvykdymą tinkamai ir laiku pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką.

11. Už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Įmonė: Lietuvių kalbos institutas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Vileišio g. 5, (85)2346621, lki@lki.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Lietuvių kalbos institutas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Lietuvių kalbos institutas
  Rekvizitai apie Lietuvių kalbos institutas
  Skundailt.com apie Lietuvių kalbos institutas
  Verslo žinios apie Lietuvių kalbos institutas
  118 apie Lietuvių kalbos institutas
  KurRasti apie Lietuvių kalbos institutas