Ūkio ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu
2018 m. birželio 14 d. Nr. A1-163

ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti savivaldybės objektų energetikos įrenginių geros techninės būklės, periodinio techninio aptarnavimo, savalaikio gedimų šalinimo, efektyvaus, patikimo ir saugaus jų eksploatavimo, bendrojo priešgaisrinio saugumo užtikrinimui, gamybinių ir visuomeninių pastatų, statinių, įrenginių konstrukcijų apžiūros vykdymui, reikiamos dokumentacijos vedimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - energetikos funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatais, Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, Elektros tinklų kodeksu, Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, gamintojų sudarytomis įrenginių eksploatavimo instrukcijomis, galiojančiais standartais, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, Nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės poveikio tyrimo ir apskaitos tvarka, ūkio ministro įsakymais;
6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer", išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.4. gebėti bendrauti su žmonėmis;
6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių energetinių objektų (elektros, šilumos) efektyvų, patikimą, techniškai teisingą, tvarkingą ir saugų darbą, aprūpinimą elektros energija, šiluma ir kitais energijos ištekliais;
7.2. šalina smulkius elektros įrenginių gedimus;
7.3. atlieka visų savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių objektų elektros ūkio profilaktinį periodinį techninį aptarnavimą;
7.4. organizuoja projektų ir leidimų užsakymą elektros įrenginiams, kurių montavimui ar rekonstravimui jie yra reikalingi, bei rūpinasi jų gavimu;
7.5. laiku atlieka visų elektros įrenginių įžeminimo ir žaibosaugos, laidų ir kabelių izoliacijos, kilpos "fazė-nulis" varžų periodinę patikrą;
7.6. dalyvauja komisijose, kai elektros įrenginius tikrina elektros tiekimo įmonių ar Valstybės energetikos inspekcijos darbuotojai;
7.7. tvarko savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių ir objektų elektros ir šilumos sunaudojimo apskaitą ir teikia atitinkamoms įstaigoms ataskaitinius dokumentus;
7.8. skaičiuoja ir dalyvauja nustatant elektros ir šilumos energijos suvartojimo limitus atskiriems objektams ir kontroliuoja nustatytų limitų laikymąsi bei nustato viršijimo priežastis, apie tai informuoja skyriaus vedėją;
7.9. naudodamasis gamintojų instrukcijomis ir elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis sudėtingiems elektros įrenginiams, parengia techninio eksploatavimo taisykles; kontroliuoja, kad objektų vadovai taisykles pakabintų prie įrenginių;
7.10. rengia ir saugo techninius dokumentus;
7.11. organizuoja:
7.11.1. šilumos apskaitos prietaisų įrengimą, pasiruošimą šildymo sezonui;
7.11.2. tiekimo ir naudojimo sutarčių su įmonėmis, tiekiančiomis šilumą savivaldybės objektams, rengimą; kontroliuoja pateiktas šilumos sunaudojimo ataskaitas;
7.12. tvarko ataskaitinius dokumentus ir laiku pateikia juos kitoms tarnyboms ir institucijoms;
7.13. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.14. rengia dokumentus, reikalingus patvirtinti šilumos energijos kainos tarifus;
7.15. teikia pasiūlymus strateginio plano klausimais, susijusiais su energetika;
7.16. atsako už bendrąją priešgaisrinę saugą savivaldybės administracijoje ir jos struktūriniuose padaliniuose;
7.17. vykdo savivaldybėje statinių naudojimo priežiūrą pagal savivaldybės statinių naudojimo priežiūros vykdymo taisykles, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių naudojimo priežiūrą;
7.18. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja savivaldybei priklausančių statinių (gyvenamojo fondo, inžinerinių ir kitų statinių) priežiūrą, eksploatavimą ir privalomųjų darbų vykdymą, sudaro ir tikslina einamojo ir kapitalinio remonto planus-projektus, teikia pasiūlymus dėl šių statinių remonto;
7.19. sudaro bešeimininkio, konfiskuoto turto, savivaldybei perduodamų statinių sąrašus, rengia dokumentus dėl jų perdavimo savivaldybei;
7.20. tikslina elektros linijų ir šiluminių trasų inventorizaciją ir registruoja šį nekilnojamąjį turtą;
7.21. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, pasitarimuose ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
7.22. konsultuoja savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus bei kitus darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
7.23. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti į archyvą;
7.24. kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;
7.25. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Kalvarijos savivaldybės administracija
Miestas: Kalvarija
Kreiptis: Laisvės g. 2, 834334109, birute.gencerauskiene@kalvarija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kalvarijos savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kalvarijos savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kalvarijos savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kalvarijos savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kalvarijos savivaldybės administracija
118 apie Kalvarijos savivaldybės administracija
KurRasti apie Kalvarijos savivaldybės administracija