Technologinės ir įslaptintos informacijos skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1- 131

TECHNOLOGINĖS IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Technologinės ir įslaptintos informacijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti informaciją apie saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko technologinės apsaugos priemones, rengti šių priemonių sąrašų projektus; įvertinti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų etalonų projektus; rengti išvadas dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų eskizų ir grafinių projektų atitikties privalomosioms formoms, technologinės apsaugos priemonėms ir šių priemonių techniniams duomenims bei pagamintų loterijos bilietų atitikties technologinės apsaugos reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, fizikos arba chemijos krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimą ir apsaugą, teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, ir gebėti juos taikyti praktikoje;
6.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrindamas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą:
7.1.1. kaupia informaciją apie naujas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologines apsaugos priemones apie naujas technologines apsaugos priemones ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinei apsaugai;
7.1.2. rengia saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių sąrašų projektus ir informaciją apie technologinės apsaugos priemonių techninius duomenis bei rengia dokumentus dėl šių sąrašų derinimo;
7.1.3. tikrina, ar saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų eskizai ir grafiniai projektai atitinka tvirtinančių įstaigų pateiktas privalomąsias formas, nurodytus technologinės apsaugos priemonių techninius duomenis; ar eskizuose ir grafiniuose projektuose yra visos patvirtintos technologinės apsaugos priemonės;
7.1.4. tikrina, ar saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų grafiniai projektai skaitmeninėse laikmenose atitinka patvirtintuosius.
7.1.5. atlieka saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų etalonų projektų vertinimus;
7.1.6. kaupia, tikrina, aprašo ir saugo saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybai naudojamų specialiųjų medžiagų pavyzdžius, informaciją apie jų techninius duomenis;
7.1.7. įveda informaciją apie saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybai naudojamų specialiųjų medžiagų pavyzdžius į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą;
7.1.8. atlieka vertinimus ir rengia išvadas loterijų organizatoriams dėl pagamintų loterijos bilietų atitikties apsaugos reikalavimams.
7.2. Teikia Finansų ir planavimo skyriui duomenis apie gautus ir įregistruotus specialiųjų medžiagų pavyzdžius.
7.3. Rengia skyriaus vedėjui siūlymų projektus dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijai pateikiamų Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui.
7.4. Pagal kompetenciją teikia skyriaus vedėjui ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) vadovybei pasiūlymus dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.
7.5. Dalyvauja rengiant skyriaus veiklos metinių bei ketvirtinių planų, ataskaitų projektus.
7.6. Rengia savo veiklos ataskaitas ir jas teikia skyriaus vedėjui Tarnyboje nustatytais terminais.
7.7. Tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Tarnyboje sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.
7.8. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 17, (85)2312332, vytautas.leonavicius@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
118 apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
KurRasti apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba