Savivaldybės administracija Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. 40-318/18(3.1.1E-TD2)


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD-13)

I. PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti komunikaciją organizacijos viduje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - vidaus komunikacija.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties vidinės komunikacijos ar personalo administravimo srityse;
6.3. išmanyti Administracijai priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Administracijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina vidinę komunikaciją tarp Administracijos padalinių, teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui ir kitų struktūrinių padalinių vadovams dėl vidinės komunikacijos strategijos, jos įgyvendinimo priemonių ir būdų;
7.2. rengia pranešimus apie Administracijos politiką, iniciatyvas ir jų įtaką darbuotojams;
7.3. administruoja Administracijos vidinį tinklą - intranetą: skelbia ir prižiūri jame esančią informaciją, vykdo darbuotojų nuomonės apklausas ir tyrimus;
7.4. teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl organizacinės kultūros kūrimo;
7.5. dalyvauja organizuojant renginius, vidinius seminarus ar mokymus, diskusijas;
7.6. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose komunikacijos gerinimo klausimais;
7.7. pagal priskirtą funkciją dalyvauja vykdant valstybės tarnautojų bei darbuotojų adaptacijos programą;
7.8. bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais ir Tarybos ir mero sekretoriatu priskirtos veiklos klausimais;
7.9. analizuoja gaunamą informaciją ir korespondenciją, teikia išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui;
7.10. pagal savo kompetenciją rengia atsakymus, paklausimus, raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.11. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja Administracijos valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei iškeltus strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112089, Laura.Kriauciunaite@vilnius.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija