Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 40P-13 redakcija)

ŽEMĖS TVARKYMO IR MELIORACIJOS

SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką melioracijos srityje, koordinuoti bei kontroliuoti šių darbų vykdymą, teisės aktų projektams rengti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas melioracijos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką melioracijos, žemės ūkio technikos srityje;

6.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį melioracijos srityje;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. atlieka melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą;

7.2. koordinuoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise valdančių institucijų veiklą;

7.3. vykdo įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę bei melioracijos įmonių ir specialistų atestavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas melioracijos srityje;

7.5. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų derinti Žemės ūkio ministerijai;

7.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.8. pagal kompetenciją inicijuoja sprendimų priėmimą, organizuoja priimtų sprendimų vykdymą, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € iki mokesčių išskaitymo / apie 723 € "į rankas"
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 852391034, 852391154, agne.ribinskiene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Žemės ūkio ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Žemės ūkio ministerija
Rekvizitai apie Žemės ūkio ministerija
Skundailt.com apie Žemės ūkio ministerija
Verslo žinios apie Žemės ūkio ministerija
118 apie Žemės ūkio ministerija
KurRasti apie Žemės ūkio ministerija