Socialinės globos įstaigų skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-60

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Socialinės globos įstaigų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus uždavinius, susijusius su negalią turinčių suaugusių asmenų, senyvo amžiaus asmenų socialinės globos įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - ministerija), veikiančių Alytaus, Šiaulių, Vilniaus apskrityse (toliau kartu - Globos įstaigos), veiklos strategijos koordinavimu, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - Globos įstaigų veiklos koordinavimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį socialines paslaugas teikiančių įstaigų srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su socialinės globos įstaigų veiklos sritimi;
6.4. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais;
6.5. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti ir gebėti taikyti jų rengimo ir derinimo tvarką;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
6.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja Globos įstaigų veiklą, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus;
7.2. atlieka Globos įstaigų teikiamų paslaugų, socialinės globos kainų, paslaugų gavėjų skaičiaus, personalo skaičiaus ir sudėties, lėšų poreikio analizę ir vertinimą, rengia išvadas ir pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.3. teikia metodinę pagalbą, siūlymus, išvadas Globos įstaigoms dėl jų vykdomos veiklos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems;
7.4. analizuoja, vertina ir derina Globos įstaigų metinių veiklos planų projektus;
7.5. rengia teisės aktų projektus, susijusius su Globos įstaigų veikla bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl globos įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
7.6. vykdo socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose taisyklėse Skyriui pavestas funkcijas;
7.7. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja prašymus, skundus, siūlymus dėl Globos įstaigų vykdomos veiklos;
7.8. bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis įstaigomis prie ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
7.9. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
7.10. dalyvauja ministerijos, kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje;
7.11. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;
7.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
7.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (vyriausiuoju patarėju vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims);
7.14. rengia specialiąsias Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas - technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
7.15. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;
7.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 11, 852664201, post@socmin.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rekvizitai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skundailt.com apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Verslo žinios apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
118 apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
KurRasti apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija