Dokumentų valdymo skyriaus vyresnysis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2018 m. balandžio 17 d.
įsakymu Nr. 30-V-137


KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Klaipėdos aps. VPK) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti Klaipėdos aps. VPK struktūriniams padaliniams būtinus vertimus į/iš valstybinės kalbos iš/į įvairias užsienio kalbas, tiriant pareiškimus, prašymus, skundus ir atliekant procesinius veiksmus įvairių rūšių bylas bei atvykus užsienio šalių delegacijų atstovams į Klaipėdos apskr. VPK ar jo struktūrinius padalinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka vertimus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities anglų kalbos filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį vertimų iš/į lietuvių kalbą į/iš anglų kalbą srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius tarnybinę veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti analizuoti ir prognozuoti;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių bei anglų kalbomis;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus specialistams paskirtų užduočių, susijusių su vertimais į/iš valstybinės kalbos iš/į užsienio kalbas vykdymą;
7.2. organizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja Klaipėdos apskr. VPK struktūriniuose padaliniuose parengtų bei gautų dokumentų vertimą į/iš valstybinės kalbos iš/į užsienio kalbas;
7.3. organizuoja vertimus iš/į užsienio kalbas asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos Klaipėdos apskr. VPK struktūrinių padalinių atliekamose procesiniuose veiksmuose įvairių rūšių bylose bei tiriant pareiškimus, prašymus, skundus pagal DVP specialistų kompetenciją;
7.4. organizuoja vertimus į/iš valstybinės kalbos iš/į įvairias retas užsienio kalbas pagal Klaipėdos apskr. VPK struktūrinių padalinių poreikius naudojant kitų juridinių ar fizinių asmenų vertimo paslaugas, su kuriais Klaipėdos apskr. VPK yra sudaręs ar sudaro vertimo paslaugų teikimo sutartis;
7.5. organizuoja ir verčia iš/į užsienio kalbos į/iš valstybinę kalbą iš garso ir vaizdo įrašų;
7.6. maketuoja išverstus dokumentus pagal teisės aktų rengimo taisykles;
7.7. vykdo verčiamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teikia ataskaitą apie atliktus vertimus DVP vedėjui;
7.8. užtikrina Klaipėdos apskr. VPK bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis organizuodamas vertimus į/iš valstybinės kalbos iš/į užsienio kalbas;
7.9. organizuoja vertimus į/iš valstybinės kalbos iš/į užsienio kalbas atvykus užsienio šalių delegacijų atstovams į Klaipėdos apskr. VPK ar jo struktūrinius padalinius;
7.10. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už duomenų teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;
7.11. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 610 € iki mokesčių išskaitymo / apie 505 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Kauno g. 6, (8700)56604, irma.bieksiene@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.08.10
Galioja iki: 2018.08.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rekvizitai apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skundailt.com apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Verslo žinios apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
118 apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
KurRasti apie Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas