Europos Sąjungos Dvynių programos FinansininkasPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. T1-138 (2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. T1-140 redakcija)TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr. TW-3-2

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinių projektų, įgyvendinamų pagal Europos Sąjungos Dvynių, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai bei kitas nacionalines ir tarptautines programas (toliau - tarptautiniai projektai), finansininkas (toliau - finansininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Tarptautinių projektų finansininko pareigybė reikalinga užtikrinti Tarptautinių projektų biudžetų valdymą ir finansų kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje - tarptautinių projektų įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar finansų krypties.
7. Turėti 2 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje.
8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
9. Būti iniciatyviu, pareigingu, kruopščiu bei atsakingai atlikti savo pareigas.
10. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
11. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.
12. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais pagal Europos Sąjungos Dvynių ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programas vykdomų projektų įgyvendinimą.
13. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

14. Siekiant užtikrinti išlaidų atitiktį Tarptautinių projektų programų reikalavimams ir projektų finansavimo sutartims:
15.1. Administruoja ir vykdo Tarptautinių projektų lėšų panaudojimo finansinę kontrolę, planuoja Tarptautinių projektų finansinius srautus, analizuoja Tarptautinių projektų biudžeto panaudojimo būklę, siūlo sprendimus dėl išlaidų atitikimo projektų biudžetui, rengia Tarptautinių projektų biudžeto keitimus.
15.2. Atlieka galimų išlaidų tinkamumo įvertinimą bei patiriamų išlaidų tinkamumo kontrolę bei atlieka su Tarptautiniais projektais susijusių finansinių dokumentų patikrinimą.
15.3. Koordinuoja Tarptautinių projektų avansinių mokėjimų paskirstymą projektų partneriams bei atlieka avansinių sumų panaudojimo kontrolę.
15.4. Teikia informaciją apskaitai apie Tarptautinių projektų avansų panaudojimą.
15.5. Užtikrinant tinkamą Tarptautinių projektų lėšų deklaravimą, rengia tarpinių ir galutinių ataskaitų finansinę dalį bei vykdo projektų partnerių pateiktų finansinių duomenų pirminę kontrolę.
15.6. Atlieka Tarptautinių projektų, įgyvendinamų pagal Europos Sąjungos Dvynių programą valdymo išlaidų apskaičiavimą, panaudojimo planavimą bei panaudojimo kontrolę.
15.7. Konsultuoja projektų partnerius ir kitus asmenis, dalyvaujančius projektų įgyvendinime, projektų vykdymo finansiniais klausimais savo kompetencijos ribose.
15.8. Teikia informaciją dėl Tarptautinių projektų lėšų naudojimo projektų parteriams bei Tarptautinių projektų išlaidų patikrinimą atliekančiai institucijai.
15.9. Savo kompetencijos ribose, koordinuoja vidaus procedūrų, tvarkų, taisyklių, tipinių ir kitų dokumentų, susijusių su Tarptautinių projektų valdymu, rengimą ir tobulinimą.
15.10. Renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui atlikti būtinus duomenis apie Tarptautinių projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.
15.11. Informuoja direktoriaus pavaduotoją apie galimus pažeidimus, iškilusias problemas ir padeda ieškant jų sprendimo.
15.12. Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Tarptautinių projektų viešuosius pirkimus.
15.13. Formuoja ir tvarko Tarptautinių projektų finansinių dokumentų bylas bei nustatyta tvarka perduoda jas archyviniam saugojimui.
15.14. Dalyvauja Tarptautinių projektų administravimo grupės pasitarimuose bei kituose Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose susitikimuose ir mokymuose, susijusiuose su Tarptautinių projektų įgyvendinimu.
15.15. Vykdo kitas su Tarptautinių projektų finansinio administravimo ir kontrolės veikla susijusias funkcijas ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
15.16. Pagal kompetenciją vykdo bendruosius administravimo veiksmus, nustatytus Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau - Procedūrų vadovas), susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis, kad būtų užtikrintas efektyvus Tarptautinių projektų vykdymas ir Agentūros veikla.
15.17. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.
15.18. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis darbuotojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų, sutarčių ir tvarkų, reglamentuojančių projekto įgyvendinimą, bei Procedūrų vadovo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

15. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2364369, vykante.makaraviciene@apva.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.09.14
Galioja iki: 2018.09.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Rekvizitai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Skundailt.com apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Verslo žinios apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  118 apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  KurRasti apie Aplinkos projektų valdymo agentūra