Projekto veiklos vykdytojas1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti patirties rengiant, atnaujinant ar įgyvendinant profesinio mokymo programas ir / arba pasiekimų, kompetencijų vertinimui skirtas užduotis profesinio mokymo srityje;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinį mokymą;

1.4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

1.5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

1.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

1.7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

1.8. Projekto veiklos vykdytojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau - Centro) nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.

1.9 Projekto veiklos vykdytojas privalo bendradarbiauti būti pareigingas, kolegialus, viešas, atviras naujovėms.

1.10. Projekto veiklos vykdytojo užtikrinti tinkamą Projekto veiklos 1.1. "Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodinės bazės sukūrimas" produktų rengimą ir jų kokybės priežiūrą.

1.11. Projekto veiklos vykdytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Projekto finansavimui skiriamų lėšų.

1.12. Projekto veiklos vykdytojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas projekto koordinatoriui.

1.13. laikytis Centro darbo tvarkos taisyklių;

1.14. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

1.15. naudotis darbo ir su darbu susijusia informacija tik taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;

1.16. naudoti Centro nuosavybę tik su darbu susijusiai veiklai.

1.17. Šias pareigas einantis asmuo už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia kompetencijų vertinimo užduotis;

2.2. dalyvauja rengiant įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodines priemones;

2.3. dalyvauja Projekto darbuotojams skirtuose mokymuose, viešosiose konsultacijose, diskusijose;

2.4. pagal kompetenciją organizuoja asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimą, konsultuoja vertintojus;

2.5. kaupia, sistemina bei apibendrina projekto įgyvendinimo metu surinktą informaciją;

2.6. bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;

2.7. vykdo tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

2.8. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.


Įmonė: Šiaulių profesinio rengimo centras
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Gardino g. 4, 8(41)390167, info@sprc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.09.14
Galioja iki: 2018.09.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių profesinio rengimo centras


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Šiaulių profesinio rengimo centras
  Rekvizitai apie Šiaulių profesinio rengimo centras
  Skundailt.com apie Šiaulių profesinio rengimo centras
  Verslo žinios apie Šiaulių profesinio rengimo centras
  118 apie Šiaulių profesinio rengimo centras
  KurRasti apie Šiaulių profesinio rengimo centras