Finansų departamento Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. T1-31 (2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. T1-139 redakcija)

FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. 4.1-3-2

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų departamento Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - buhalteris) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Buhalterio pareigybė reikalinga rengti ir teikti 2014-2020 m. struktūrinių fondų investicijų veiksmų programų buhalterinės apskaitos dokumentus Nacionaliniam Bendrųjų funkcijų centrui (toliau - NBFC), bei užtikrinti patikimą Agentūrai pavestų funkcijų, susijusių su projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau - ES) 2014-2020 m. programų, administravimu*, vykdymą.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis buhalteris vykdo funkcijas bendrojoje srityje - buhalterinė apskaita ir specialiojoje srityje - ES paramos programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKAILAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų, buhalterinės apskaitos srityje Viešajame sektoriuje.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS), valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, ES struktūrinės paramos administravimą.
9. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei E S institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
10. Gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
11. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
12. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

13. Siekiant laiku parengti finansines ataskaitas, laiku ir teisingai įformintus pateikia NBFC Agentūros gaunamus 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų (administravimui ir viešinimui) duomenis: 2014-2020 m. ES finansinės perspektyvos projektų sąskaitas ir mokėjimus, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, nematerialaus turto, ilgalaikio materialaus, trumpalaikio turto, atsargų.
14. Siekiant užtikrinti Agentūros apskaitos teisingumą, atlieka į apskaitos registrus įrašomų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę.
15. Siekiant užtikrinti sklandų atsiskaitymą už gautas materialines vertybes, suteiktas paslaugas iš 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų lėšų (administravimui ir viešinimui) teikia sąskaitas NBFC apmokėjimus per Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS).
16. Siekiant užtikrinti Agentūros gaunamos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų (administravimui ir viešinimui) duomenų teisingumą, pagal pateiktus mokėjimo prašymus apskaitoje susistemina informaciją: deklaruotas, tinkamomis bei netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, grąžintas bei grąžintinomis pripažintas deklaruotas lėšas (detalizuojant grąžintas lėšas į biudžetą už praėjusius ir einamuosius metus), per daug deklaruotas išlaidas.
17. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą informuoja įgaliotus asmenis apie visus pažeidimus ir trukūmus pastebėtus Agentūroje.
18. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
18.1. bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
18.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Agentūros bei kitų institucijų teisės aktų projektus;
18.3. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
18.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
18.5. renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
18.6. pagal priskirtą veiklos sritį formuoja ir tvarko bylas bei nustatyta tvarka perduoda jas archyviniam saugojimui;
18.7. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;
18.8. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu.
19. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau - Procedūrų vadovas).
20. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.
21. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis darbuotojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Procedūrų vadovo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2364369, vykante.makaraviciene@apva.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.09.14
Galioja iki: 2018.09.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Rekvizitai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Skundailt.com apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Verslo žinios apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  118 apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
  KurRasti apie Aplinkos projektų valdymo agentūra