Paramos vaikams ir šeimai tarnybos Vyriausiasis socialinis darbuotojasBĮ VILNIAUS MIESTO KRIZIŲ CENTRO
PARAMOS VAIKAMS IR ŠEIMAI TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. BĮ Vilniaus miesto krizių centro (toliau - Centras) Paramos vaikams ir šeimai tarnybos (toliau - tarnyba) vyriausiasis socialinis darbuotojas (toliau vyriausiasis socialinis darbuotojas) yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis -užtikrinti Tarnybos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą, organizuoti trumpalaikės socialinės globos, socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimą tarnybos socialinių paslaugų gavėjams.
4. Vyriausiąjį socialinį darbuotoją konkurso būdu į pareigas skiria, iš jų atleidžia, leidžia atostogų ir į komandiruotes Vilniaus miesto krizių centro (toliau centras) direktorius (toliau -direktorius).
5. Vyriausiasis socialinis darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, centro nuostatais, centro direktoriaus įsakymais, centro darbo tvarkos taisyklėmis, tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Vyriausiasis socialinis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus centro direktoriaus pavaduotojui.
7. Vyriausiąjį socialinį darbuotoją atostogų, ligos, komandiruotės metu pavaduoja vyresnysis socialinis darbuotojas.
8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas direktoriaus iniciatyva.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGAS

9. Vyriausiasis socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
9.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
9.2. turėti ne mažiau 5 metų socialinio darbo patirties;
9.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, gebėti juos taikyti praktikoje, būti susipažinusius su vaiko teisių apsaugą, reglamentuojančiais teisės aktais.
9.4. išmanyti socialinio darbo su socialinės rizikos grupės vaikais metodus ir organizavimo principus
9.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
9.7. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"
9.8. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos "Microsoft Windows" programiniais paketais "Microsoft Office".

III. VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Vyriausiasis socialinis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti tarnybai keliamus tikslus, vykdo šais funkcijas:
10.1. organizuoja Tarnybos socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pamainų darbą (vaikų priežiūros, ugdymo, sveikatos priežiūros, laisvalaikio ir užimtumo veiklas);
10.2. užtikrina tarnybos socialinių darbuotojų ir specialistų komandinį darbą;
10.3. rengia ir siunčia pranešimus apie vaiko atvykimą/išvykimą, vaiko laikino apgyvendinimo aktus;
10.4. pildo ir rengia archyvavimui pranešimų kitoms įstaigoms (Vaiko teisių apsaugos skyriui ir kt.) dėl vaiko atvykimo ir išvykimo registrą, Vaiko paėmimo ir jo laikino apgyvendinimo aktų registrą, Vaiko išvykimo aktų registrą;
10.5. kontroliuoja trumpalaikės globos individualios socialinės pagalbos vaikui plano vykdymą;
10.6. analizuoja tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį;
10.7. rengia ketvirčio ir metų tarnybos veiklos planus ir ataskaitas;
10.8. užtikrina tarnybos veiklos planų vykdymą;
10.9. organizuoja bendrųjų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai), socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugų teikimą;
10.10. pildo socialinio darbo su asmeniu (šeima) dokumentaciją;
10.11. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengti išvadas;
10.12. vykdo prevencines priemones tarnybos kompetencijos ribose, siekiant užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
10.13. rengia ir dalyvauja, vykdant socialinius projektus, skleisti gerąją patirtį;
10.14. vadovauja studentų praktikai ir organizuoti savanorių veiklą;
10.15. laiku informuoja direktoriaus pavaduotoją apie veiklos problemas, siūlo jų sprendimo būdus;
10.16. vykdo centro direktoriaus pavedimus ir užduotis.

IV. ATSAKOMYBĖ

11. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako:
11.1. už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
11.2. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį kodeksus;
11.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus.


Įmonė: BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 45, 852333619, info@vmkc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.09.14
Galioja iki: 2018.09.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
  Rekvizitai apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
  Skundailt.com apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
  Verslo žinios apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
  118 apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
  KurRasti apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"