Įstaigos vadovo pavaduotojas

PATVIRTINTA

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko2018 m. rugpjūčio 6 d.

įsakymu Nr. 38-V-121

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO

VIRŠININKO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau - LKPB) viršininko pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė - 4.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga pagal kompetenciją formuoti LKPB veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų LKPB veiklos kontrolės ir koordinavimo funkcijos užtikrinimą, kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo koordinavimą ir kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo užtikrinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, teisės krypties išsilavinimą;

5.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai"

5.3. turėti ne mažesnę kaip 10 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį, ne mažesnę kaip 7 metų patirtį kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminio tyrimo srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo teisėsaugos institucijose patirtį. Turėti policijos įstaigų veiklos koordinavimo ir kontrolės patirties;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles, įslaptintos informacijos administravimo tvarką;

5.5. gebėti organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti kuruojamų padalinių veiklą, gebėti ją analizuoti ir vertinti;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu ir informacinėmis duomenų sistemomis;

5.7. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 5-V-84);

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. siekdamas užtikrinti LKPB nustatytų funkcijų vykdymą, nesant LKPB viršininko, atlieka jo funkcijas;

6.2. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų padalinių veiklą, atsako už šiems padaliniams iškeltų tikslų pasiekimą bei tinkamą pavestų funkcijų vykdymą, kontroliuoja šių padalinių veiklos planų vykdymą;

6.3. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja kuruojamų padalinių veiklą planuojant ir diegiant reikiamas informacijos kontrolės ir koordinavimo procesų efektyvumo gerinimo priemones;

6.4. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja kuruojamų padalinių veiklą analizuojant ir vertinant šalies policijos įstaigų kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminio tyrimo atlikimą (jų kokybę bei efektyvumą) ir problematiką;

6.5. užtikrina kontrolės ir koordinavimo funkciją organizuojant ir koordinuojant šalies policijos įstaigų veiklą ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos srityse;

6.6. vadovybės nurodymu pagal kompetenciją užtikrina viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą, dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.7. organizuoja ir kontroliuoja gautos informacijos, skundų, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą, registravimą, sprendimų dėl jų priėmimą laiku. Pagal gautą informaciją arba gautus pareiškimus, pranešimus, skundus LKPBdarbuotojams paveda atlikti kriminalinę žvalgybą ir (ar) ikiteisminį tyrimą;

6.8. organizuoja ir koordinuoja kuruojamų padalinių bendradarbiavimąsu vidaus reikalų sistemos įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio šalių teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis,tarptautinėmis organizacijomis, Europos Sąjungos agentūromis;

6.9. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos policijos ir (ar) LKPBinteresams šio pareigybės aprašymo 6.8 papunktyjenurodytose institucijose;

6.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos, kitų finansinių mechanizmų finansuojamas programas, susijusias su nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu;

6.11. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, potvarkių ir kitų teisės aktų projektų rengimą, teikia pastabas ir pasiūlymus;

6.12. pagal kompetenciją pasirašo įsakymus, raštus, pažymas, informacinius irkitus dokumentus;

6.13. organizuoja ir koordinuoja šalies ir užsienio valstybių naujausių mokslo pasiekimų bei techninių priemonių įdiegimą ir panaudojimą užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

6.14.pagal kompetenciją inicijuoja LKPBvykdomas vidaus kontrolės priemones ir kontroliuoja jų taikymą;

6.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl apskričių vyriausiųjų policijos komisariatųkriminalinės policijos padalinių veiklos organizavimo tobulinimo;

6.16. teikia siūlymus dėl kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo strategijos formavimo, kriminalinės policijos pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų nustatymo;

6.17. inicijuoja pasitarimus aktualiais bei probleminiais kriminalinės policijos veiklos klausimais, vadovauja jiems, kontroliuoja pasitarimų metu priimtų sprendimų vykdymą;

6.18. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.19. paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl kuruojamų padalinių darbuotojų galbūtpadarytų neteisėtų veiksmų ar kitų tarnybinių nusižengimų;

6.20. teikia siūlymus LKPBviršininkui dėl kuruojamų padalinių veiklos tobulinimo, pareigūnų skatinimo, nuobaudų skyrimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, struktūros, pareigybių pakeitimų ir kitais klausimais;

6.21. pagal kompetenciją organizuoja kuruojamų padalinių darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą;

6.22. užtikrina pavaldžių statutinių valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų darbo drausmę, korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;

6.23. organizuoja darbą taip, kad būtų visokeriopai mažinamas biurokratizmas, skatinama darbuotojų iniciatyva ir stiprinama kiekvieno asmens atsakomybė už galutinius darbo rezultatus;

6.24. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi kuruojamų padalinių veikloje;

6.25. atsako už dokumentų valdymo, įslaptintų dokumentų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi kuruojamuose padaliniuose;

6.26. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;

6.27. teisės aktų nustatyta tvarkanaudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis irvykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūriniųpadaliniųfunkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus LKPB viršininkui.Įmonė: Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717882, irina.filina@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.09.14
Galioja iki: 2018.09.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Rekvizitai apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Skundailt.com apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Verslo žinios apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras
118 apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras
KurRasti apie Lietuvos kriminalinės policijos biuras