Aplinkos apsaugos poskyris Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. 40-354/18(3.1.1E-TD2)


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (MŪTD-MTAAS-AA-2)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - departamentas) Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus (toliau - skyrius) Aplinkos apsaugos poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti ilgalaikius miesto aplinkos būklės raidos, jos komponentų vertinimo darbus, prognozuoti ir analizuoti aplinkos komponentų pokyčius, organizuoti priskirtų aplinkos apsaugos programų ir priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - aplinkos apsauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGASEINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su skyriui ir poskyriui priskirtų funkcijų vykdymu, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politika aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse; išmanyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu ir "ArcGIS" sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje numatytų aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo bei aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priskirtų priemonių vykdymą, rengia įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją;
7.2. organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimą pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus ir įgyvendinimą;
7.3. organizuoja ir kontroliuoja aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos priemonių plano parengimą, tikslinimą ir priemonių įgyvendinimą;
7.4. organizuoja ir kontroliuoja triukšmo strateginio kartografavimo programų ir triukšmo prevencijos veiksmų planų rengimą ir įgyvendinimą Vilniaus mieste, vykdo triukšmo stebėjimą, duomenų bei informacijos rinkimą, kaupimą, teikimą ir viešinimą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, http://aplinka.vilnius.lt/lt/;
7.5. pagal savo kompetenciją vadovaudamasis aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais užtikrina aktualios informacijos teikimą dėl planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų reikalavimų nustatymo ir taikymo Vilniaus mieste;
7.6. organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės renginius (konferencijas, seminarus, diskusijas, pasitarimus, darbo grupes, posėdžius ir pan.) aplinkos apsaugos klausimais ir dalyvauja minėto pobūdžio renginiuose kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.7. nagrinėja Europos Sąjungos valstybių patirtį ir teikia siūlymus priskirtos veiklos klausimais;
7.8. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
7.9. atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijas savivaldybėms, pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl priskirtų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių, rengia užsakymus, technines užduotis, technines specifikacijas, sąmatų projektus, kontroliuoja ir administruoja priskirtų sutarčių vykdymą;
7.10. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos klausimais, pagal savo kompetenciją teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Vilniaus miesto savivaldybės struktūriniams padaliniams;
7.11. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
7.12. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pasiūlymus ir rengia į juos atsakymus;
7.13. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės sudaromose komisijose, darbo grupėse, nagrinėjančiose kuruojamai sričiai priskirtus klausimus;
7.14. bendradarbiauja su kitų miestų savivaldybių ir organizacijų aplinkos apsaugos specialistais;
7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio poskyrio ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
7.16. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.09.14
Galioja iki: 2018.09.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija