Kenos pasienio veterinarijos postoPATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2011 m. liepos 28 d.
įsakymu Nr. B1-426
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. B1-250
redakcija)PASIENIO MAISTO IR VETERINARINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
KENOS PASIENIO VETERINARIJOS POSTO (POSKYRIO)
VETERINARIJOS GYDYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kenos pasienio veterinarijos posto
poskyrio) (toliau - Kenos PVP) veterinarijos gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Kenos PVP veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga užtikrinti pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę Kenos PVP.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Kenos PVP veterinarijos gydytojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, veterinarijos, maisto ir pašarų saugos, šalutinių gyvūninių produktų, gyvūnų gerovės, importuojamų su maistu kontaktuojančių medžiagų kontrolę nustatančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais valstybės politiką maisto saugos ir kokybės srityje, kitais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
6.3. Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
6.4. Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.5. Mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
7.1. užtikrina, kad į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teritoriją importuojami ir tranzitu vežami gyvūniniai ir negyvūniniai produktai, pašarai būtų saugūs, tinkamai paženklinti ir atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
7.2. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų ir tranzitu vežamų gyvūninių produktų ir pašarų siuntų pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą;
7.3. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių maisto ir į ES importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikomi specialieji importo į ES reikalavimai, pasienio maisto kontrolę;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja importuojamų su maistu kontaktuojančių medžiagų kontrolę;
7.5. siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą, kontroliuoja eksportuojamų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
7.6. pateikia informaciją apie sulaikytas, grąžintas, re-importuojamas ar siunčiamas sunaikinimui siuntas Kenos PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui;
7.7. užtikrina, kad siuntas lydintys dokumentai būtų pažymėti ir užpildyti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. atsako už Kenos PVP inventoriaus saugumą;
7.9. kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą už atliekamą pasienio maisto ir veterinarinę kontrolę Kenos PVP teisės aktų nustatyta tvarka;
7.10. siekdamas užtikrinti priimamų sprendimų teisingumą pagal teisės aktų reikalavimus, reguliariai susipažįsta su teisės aktais pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės klausimais, juos sistemina ir atnaujina;
7.11. registruoja informaciją apie importuojamas, tranzitu vežamas gyvūnų, gyvūninių produktų ir negyvūninio maisto produktų, pašarų informacinėse sistemose ir atitinkamuose žurnaluose;
7.12. atsako už informacijos registruojamos informacinėse sistemose teisingumą;
7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais sprendžiant Kenos PVP kompetencijai priskirtus pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės klausimus, užtikrindamas pasienio maisto ir veterinarinę kontrolės įgyvendinimą;
7.14. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims dėl pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės;
7.15. siekdamas nuolatinio profesinio žinių atnaujinimo, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su pasienio maisto ir veterinarine kontrole;
7.16. teikia pasiūlymus Kenos PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui dėl Kenos PVP darbo organizavimo ir veiklos gerinimo;
7.17. darbo metu laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
7.18. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Kenos PVP veterinarijos gydytoją jam nesant;
7.19. šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kenos PVP vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavedimus, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kenos PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui.

Atlyginimas: 557 € iki mokesčių išskaitymo / apie 469 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Siesikų g. 19, (85)2404361, info@vmvt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba